Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Právnická fakulta UMB

Právnická fakulta UMB

Štúdium práva v novej etape, pre študentov novej doby

Absolvent študijného odboru právo si počas štúdia osvojí vedecko-praktické názory a poznatky, zvládne základy teórie a metodológie, získa predpoklady na osvojovanie ďalších vedných odvetví súvisiacich s odborom práva. Absolvent sa uplatní vo všetkých právnických profesiách a správnych funkciách, v súdnictve, na prokuratúre, v podnikovej praxi, v štátnej správe. Pracovať môže aj v oblasti medzinárodných vzťahov a diplomacie, vo sférach medzinárodného práva a ekonómie.


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici