Podmienky prijatia

V súlade s § 57 ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme Možnosti a podmienky prijatia na štúdium a plánované počty uchádzačov na akademický rok 2019/2020.

Ponuku štúdia nájdete aj na webe e-prihlaska.umb.sk kde kliknete na ,,HĽADAJ".

Návod na vyplnenie.

  • Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici

EF UMB - Moznosti a podmienky prijatia na studium v AR 2019/2020

 

  • Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici

FPVaMV UMB - Moznosti a podmienky prijatia na studium v AR 2019/2020 

 

  • Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici

FPV UMB - Moznosti a podmienky prijatia na studium v AR 2019/2020

 

Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ponúka novoakreditované študijné programy: učiteľstvo techniky v druhom stupni v dennej a externej forme štúdia. Termín na podávanie prihlášok je do 29. marca 2019.

Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici predĺžila termín na podávania prihlášok vo všetkých študijných programoch v 1. 2. a 3. stupni štúdia v dennej a externej forme štúdia do 30. apríla 2019. 

  • Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici

Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici vypísala ďalší termín na podávania prihlášok v študijných programoch poľský jazyk a kultúra, anglický jazyk a kultúra -  poľský jazyk a kultúra , nemecký jazyk a kultúra - poľský jazyk a kultúra, poľský jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra, španielsky jazyk a kultúra - poľský jazyk a kultúra, aplikovaná etnológia v prvom stupni dennej forme štúdia. Termín na podávanie prihlášok je do 17. augusta 2019.

 

 

  • Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici

PF UMB - Moznosti a podmienky prijatia na studium v AR 2019/2020 

 

Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici predĺžila termín na podávania prihlášok vo všetkých študijných programoch v 1. a 2. stupni štúdia v dennej a externej forme štúdia do 30. apríla 2019.

  • Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici

PrF UMB - Moznosti a podmienky prijatia na studium v AR 2019/2020 

Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ponúka novoakreditované študijné programy: trestné právo v treťom stupni dennej a externej forme štúdia. Termín na podávanie prihlášok je do 31. mája 2019

Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ponúka novoakreditované študijné programy: občianske právo v treťom stupni dennej a externej forme štúdia. Termín na podávanie prihlášok je do 9. augusta 2019.

Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici vypísala ďalší termín na podávania prihlášok v študijných programoch trestné právo a obchodné a finančné právo v treťom stupni dennej a externej forme štúdia. Termín na podávanie prihlášok je do 9. augusta 2019.

Použité skratky:

Bc. - akademický titul "bakalár"
D - denná forma štúdia
Dt - dištančná metóda štúdia
E - externá forma štúdia
Kb. - kombinovaná metóda štúdia
FŠ - forma štúdia
Ing. - akademický titul "inžinier"
Mgr. - akademický titul "magister"
PP - plánovaný počet prijatých uchádzačov (§57, odsek 5)
R - dĺžka štúdia, uvedená v rokoch
T - udeľovaný akademický titul 
(pri prezenčnej metóde štúdia sa skratka neuvádza)

 

Accredited Study Programmes offered in the academic year 2019/2020

In accordance with § 57 section  5 of the Act. 131/2002 Coll. on universities and on amendments to certain laws, as amended, we publish options and the conditions of admission to study and the planned number of applicants for the academic year 2019/2020.

 

  • Faculty of Arts

Faculty of Arts MBU Study Programmes AY 2019/2020

Faculty of Arts at Matej Bel Universityannounced  another term  for submitting the applications in study programmes: Polish Language and Culture, English Language and Culture – Polish Language and Culture, German Language and Culture – Polish Language and Culture, Polish Language and Culture – Russian Language and Culture, Spanish Language and Culture – Polish Language and Culture, Applied Ethnology for bachelor´s studies in the full time of study. The application deadline is 17. August 2019.

 

Faculty of Education at Matej Bel University in Banská Bystrica approved the extension of the deadline for submitting applications for bachelor´s studies and for master ´s studies  in the full time and external form of study in all study programmes to 30 April 2019.

Faculty of Law at Matej Bel University in Banská Bystrica offers newly accredited study programmes:  Criminal Law for doctoral´s studies in the full time and external form of study. The application deadline is 31. May 2019.

Faculty of Law at Matej Bel University in Banská Bystrica offers newly accredited study programmes:  Civil Law for doctoral´s studies in the full time and external form of study. The application deadline is 9. August 2019.

Faculty of Law at Matej Bel Universityannounced  another term  for submitting the applications in study programmes: Criminal Law a Commercial and Financial Law for doctoral´s studies in the full time and external form of study. The application deadline is 9. August 2019.

  • Faculty of Natural Sciences

Faculty of Natural Sciences at Matej Bel University in Banská Bystrica offers newly accredited study programmes: Technology for master´s studies in the full time and external form of study. The application deadline is 29. March 2019.

Faculty of Natural Sciences at Matej Bel University in Banská Bystrica approved the extension of the deadline for submitting applications for bachelor´s studies, for master´s studies and doctoral´s studies  in the full time and external form of study in all study programmes to 30 April 2019.  

  • Faculty of Political Sciences and International Relations

Faculty of Political Sciences and International Relations MBU Study Programmes AY 2019/2020

 

Clik for the application form in English: E-Application form