Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Podmienky prijatia na štúdium na akademický rok 2022/2023 aktualizácia do 30. apríla 2022

   

  V súlade s § 57 ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme Možnosti a podmienky prijatia na štúdium a plánované počty uchádzačov na akademický rok 2022/2023.

  Ponuku štúdia nájdete aj na webe e-prihlaska.umb.sk kde kliknete na ,,HĽADAJ".

  Návod na vyplnenie.

  • Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici

  EF UMB - Moznosti a podmienky prijatia na studium v AR 2022/2023  

  Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici predĺžila termín na podávania prihlášok v študijných programoch v 1. a 2. stupni štúdia v dennej a externej forme štúdia do 30. apríla 2022.

  • Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici

  FPVaMV UMB - Moznosti a podmienky prijatia na studium v AR 2022/2023

  Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici predĺžila termín na podávania prihlášok v študijných programoch v 1. a 2. stupni štúdia v dennej a externej forme štúdia do 30. apríla 2022. Zároveň informovala, že všetci uchádzači budú prijatí na štúdium bez prijímacích skúšok.

  • Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici

  FPV UMB - Moznosti a podmienky prijatia na studium v AR 2022/2023

  Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ponúka novoakreditované študijné programy: aplikovaná informatika a vývoj softvéru a environmentálna biológia v prvom, druhom a treťom stupni v dennej a externej forme štúdia. Termín na podávanie prihlášok je do 31. marca 2022.

  Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici predĺžila termín na podávanie prihlášok vo všetkých študijných programoch v 1. 2. a 3. stupni štúdia v dennej a externej forme štúdia do 30. apríla 2022.

  Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici predĺžila termín na podávanie prihlášok pre novoakreditované študijné programy: aplikovaná informatika a vývoj softvéru a environmentálna biológia v prvom, druhom a treťom stupni v dennej a externej forme štúdia do 30. apríla 2022.

  • Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici

  FF UMB - Moznosti a podmienky prijatia na studium v AR 2022/2023

  Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici upravila podmienky na podávanie prihlášok pre zahraničných uchádzačov (okrem uchádzačov o študijný program slovenčina v lingvokultúrnej kompetencii zahraničných študentov) v 1. a 2. stupni v dennej a externej forme štúdia, ohľadom certifikátu ECL (European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages) alebo certifikátu, ktorý vydáva jazyková škola o ovládaní slovenského jazyka na úrovni B2. Ostatné podmienky ostávajú nezmenené.

  Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici predĺžila termín na podávanie prihlášok v 1. stupni v dennej a externej forme štúdia do 30. apríla 2022. Neplatí pre študijné programy kde sa konajú talentové skúšky (študijné programy: učiteľstvo telesnej výchovy, učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii, učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo).

  Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, na základe rozhodnutia Slovenskej akreditačnej agentúry SR zo dňa 18. 11. 2021 o udelení akreditácie nových študijných programov aktualizuje ponuku a podmienky prijatia na akademický rok 2022/2023 na základe právoplatných rozhodnutí.

  Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici predĺžila termín na podávania prihlášok vo všetkých študijných programoch v 1. 2. a 3. stupni štúdia v dennej a externej forme štúdia do 30. apríla 2022.

  • Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici

  PrF UMB - Moznosti a podmienky prijatia na studium v AR 2022/2023 

   

  Použité skratky:

  Bc. - akademický titul "bakalár"
  D - denná forma štúdia
  Dt - dištančná metóda štúdia
  E - externá forma štúdia
  Kb. - kombinovaná metóda štúdia
  FŠ - forma štúdia
  Ing. - akademický titul "inžinier"
  Mgr. - akademický titul "magister"
  PP - plánovaný počet prijatých uchádzačov (§57, odsek 5)
  R - dĺžka štúdia, uvedená v rokoch
  T - udeľovaný akademický titul 
  (pri prezenčnej metóde štúdia sa skratka neuvádza)

  Úhradu poplatku za prijímacie konanie musí uchádzač o štúdium alebo ním poverená osoba zrealizovať bankovým prevodom najneskôr v posledný deň, kedy je možné zaslať prihlášku na štúdium. Prihláška na štúdium bez uhradeného poplatku v stanovenej výške za prijímacie konanie nebude akceptovaná.

   

  Accredited Study Programmes offered in the academic year 2022/2023

  In accordance with § 57 section  5 of the Act. 131/2002 Coll. on universities and on amendments to certain laws, as amended, we publish options and the conditions of admission to study and the planned number of applicants for the academic year 2022/2023. 

  • Faculty of Arts

  Faculty of Arts MBU Study Programmes AY 2022/2023 

  Faculty of Arts at Matej Bel University in Banská Bystrica modified requirements for the application submissions for international applicants (except for applicants to the programme Slovak for the Linguistic and Cultural Competence of International Students) for bachelor´s, and master´s studies in the full time and external form of study concerning an ECL (European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages) certificate confirming Slovak language proficiency at the B2 level or a certificate confirming Slovak language proficiency at the B2 level issued by a language school. Other requirements remain the same.

   

  Faculty of Arts at Matej Bel University in Banská Bystrica approved the extension of the deadline for submitting applications for bachelor´s studies in the full time and external form of study in study programmes to 30 April 2022.  Does not apply for the following bachelor’s degree programmes: Teaching of Physical Education, Teaching of Physical Education (combination study), Teaching of Physical Education and Coaching.

  Faculty of Economics at Matej Bel University in Banská Bystrica approved the extension of the deadline for submitting applications for bachelor´s studies and for master´s studies in the full time and external form of study in study programmes to 30 April 2022.

  Faculty of Education at Matej Bel University in Banská Bystrica based on the decision of the Slovak Accreditation Agency of the Slovak Republic dated 18 November 2021 on granting accreditation of new study programs, will update the offer and admission conditions for the academic year 2022/2023 for valid decisions.

  Faculty of Education at Matej Bel University in Banská Bystrica approved the extension of the deadline for submitting applications for bachelor´s studies, for master´s studies and doctoralˊs studies in the full time and external form of study in all study programmes to 30 April 2022.

  Faculty of Natural Sciences at Matej Bel University in Banská Bystrica offers newly accredited study programmes: Applied informatics and software development and Environmental biology for bachelor´s, master´s  and doctoral´s studies in the full time and external form of study. The application deadline is March 31, 2022

  Faculty of Natural Sciences at Matej Bel University in Banská Bystrica approved the extension of the deadline for submitting applications for bachelor´s studies, for master´s studies and doctoral´s studies  in the full time and external form of study in all study programmes to 30 April 2022.

  Faculty of Natural Sciences at Matej Bel University in Banská Bystrica approved the extension of the deadline for submitting applications newly accredited study programmes: Applied informatics and software development and Environmental biology for bachelor´s, master´s  and doctoral´s studies in the full time and external form of study to 30 April 2022.

  Faculty of political sciences and international relations at Matej Bel University in Banská Bystrica approved the extension of the deadline for submitting applications for bachelorˊs studies and for masterˊs studies in the full time and external form of study in study programmes to 30 April 2022. The faculty also informs that all applicants will be admitted to study without application test.

  Clik for the application form in English: E-Application form 

  Payment of the fee for the admission procedure must be made by the applicant for study or a person authorized by him/her by bank transfer no later than on the last day when it is possible to send the application for study. An application for studies without a paid fee in the specified amount for the admission procedure will not be accepted.