Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Podmienky prijatia na štúdium

 

V súlade s § 57 ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme Možnosti a podmienky prijatia na štúdium a plánované počty uchádzačov na akademický rok 2022/2023.

Ponuku štúdia nájdete aj na webe e-prihlaska.umb.sk kde kliknete na ,,HĽADAJ".

Návod na vyplnenie.

  • Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici

EF UMB - Moznosti a podmienky prijatia na studium v AR 2022/2023  

  • Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici

FPVaMV UMB - Moznosti a podmienky prijatia na studium v AR 2022/2023 

 

  • Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici

FPV UMB - Moznosti a podmienky prijatia na studium v AR 2022/2023

  • Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici

FF UMB - Moznosti a podmienky prijatia na studium v AR 2022/2023

  • Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici

PrF UMB - Moznosti a podmienky prijatia na studium v AR 2022/2023 

 

Použité skratky:

Bc. - akademický titul "bakalár"
D - denná forma štúdia
Dt - dištančná metóda štúdia
E - externá forma štúdia
Kb. - kombinovaná metóda štúdia
FŠ - forma štúdia
Ing. - akademický titul "inžinier"
Mgr. - akademický titul "magister"
PP - plánovaný počet prijatých uchádzačov (§57, odsek 5)
R - dĺžka štúdia, uvedená v rokoch
T - udeľovaný akademický titul 
(pri prezenčnej metóde štúdia sa skratka neuvádza)

Úhradu poplatku za prijímacie konanie musí uchádzač o štúdium alebo ním poverená osoba zrealizovať bankovým prevodom najneskôr v posledný deň, kedy je možné zaslať prihlášku na štúdium. Prihláška na štúdium bez uhradeného poplatku v stanovenej výške za prijímacie konanie nebude akceptovaná.

 

Accredited Study Programmes offered in the academic year 2022/2023

In accordance with § 57 section  5 of the Act. 131/2002 Coll. on universities and on amendments to certain laws, as amended, we publish options and the conditions of admission to study and the planned number of applicants for the academic year 2022/2023. 

  • Faculty of Political Sciences and International Relations

Faculty of Political Sciences and International Relations MBU Study Programmes AY 2022/2023

 

Clik for the application form in English: E-Application form 

Payment of the fee for the admission procedure must be made by the applicant for study or a person authorized by him/her by bank transfer no later than on the last day when it is possible to send the application for study. An application for studies without a paid fee in the specified amount for the admission procedure will not be accepted.

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici