Podmienky prijatia na štúdium

 

V súlade s § 57 ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme Možnosti a podmienky prijatia na štúdium a plánované počty uchádzačov na akademický rok 2021/2022.

Ponuku štúdia nájdete aj na webe e-prihlaska.umb.sk kde kliknete na ,,HĽADAJ".

Návod na vyplnenie.

  • Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici

EF UMB - Moznosti a podmienky prijatia na studium v AR 2021/2022 

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici predĺžila termín na podávania prihlášok v študijných programoch v 1. a 2. stupni štúdia v dennej a externej forme štúdia (okrem študijných programov teritoriálne štúdia, marketingový manažment podniku a marketingový manažment v anglickom jazyku v 2. stupni v dennej forme štúdia) do 30. apríla 2021. Zároveň zrušila prijímacie skúšky v ponúkaných študijných programoch 1. a 2. stupňa štúdia.

EF UMB - Moznosti a podmienky prijatia na studium v AR 2021/2022 - aktualizované 03/2021
  • Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici

FPVaMV UMB - Moznosti a podmienky prijatia na studium v AR 2021/2022 

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici predĺžila termín na podávania prihlášok vo všetkých študijných programoch v 1. a 2. stupni štúdia v dennej a externej forme štúdia do 30. apríla 2021. Uchádzači o bakalárske a magisterské štúdium v dennej a externej forme budú prijatí bez prijímacích skúšok.

FPVaMV UMB - Moznosti a podmienky prijatia na studium v AR 2021/2022 - aktualizované 02/2021

 

  • Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici

FPV UMB - Moznosti a podmienky prijatia na studium v AR 2021/2022

Na základe rozhodnutia grémia dekanky zo dňa 17. 2. 2021 sa v AR 2021/2022 nebudú otvárať učiteľské študijné programy v kombinácií s učiteľstvom etickej výchovy v dôsledku implementácie pravidiel Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.

 FPV UMB - Moznosti a podmienky prijatia na studium v AR 2021/2022   - aktualizované 02/2021

 

  • Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici

FF UMB - Moznosti a podmienky prijatia na studium v AR 2021/2022

Na základe implementácie štandardov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo prijalo grémium dekana FF UMB dňa 8. februára 2021 uznesenie o úprave ponuky študijných programov pre štúdium v akademickom roku 2021/2022.

FF UMB - Moznosti a podmienky prijatia na studium v AR 2021/2022  - aktualizované 02/2021

 

Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici predĺžila termín na podávania prihlášok v študijných programoch v 1. stupni v dennej a externej forme štúdia (okrem študijných programov, v ktorých sa realizuje 2. kolo podávania prihlášok) do 30. apríla 2021. Zároveň zrušila prijímacie skúšky v ponúkaných študijných programoch 1. stupňa štúdia.

FF UMB - Moznosti a podmienky prijatia na studium v AR 2021/2022  - aktualizované 03/2021

 

Na základe implementácie pravidiel Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo prijalo Grémium dekana Pedagogickej fakulty UMB dňa 1. februára 2021 uznesenie o úprave ponuky študijných programov pre štúdium v akademickom roku 2021/2022. 

PF UMB - Možnosti a podmienky prijatia na štúdium v AR 2021/2022   - aktualizované 02/2021

 

Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici predĺžila termín na podávania prihlášok vo všetkých študijných programoch v 1., 2. a 3. stupni štúdia v dennej a externej forme štúdia do 30. apríla 2021.

PF UMB - Možnosti a podmienky prijatia na štúdium v AR 2021/2022 - aktualizované 03/2021

 

  • Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici

PrF UMB - Moznosti a podmienky prijatia na studium v AR 2021/2022 

 

Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici vypísala 2. termín na podávanie prihlášok v 3. stupni v dennej a externej forme štúdia. Termín na podávanie prihlášok je do 31. júla 2021.

 PrF UMB - Moznosti a podmienky prijatia na studium v AR 2021/2022  2. termín - aktualizované 06/2021

Použité skratky:

Bc. - akademický titul "bakalár"
D - denná forma štúdia
Dt - dištančná metóda štúdia
E - externá forma štúdia
Kb. - kombinovaná metóda štúdia
FŠ - forma štúdia
Ing. - akademický titul "inžinier"
Mgr. - akademický titul "magister"
PP - plánovaný počet prijatých uchádzačov (§57, odsek 5)
R - dĺžka štúdia, uvedená v rokoch
T - udeľovaný akademický titul 
(pri prezenčnej metóde štúdia sa skratka neuvádza)

Úhradu poplatku za prijímacie konanie musí uchádzač o štúdium alebo ním poverená osoba zrealizovať bankovým prevodom najneskôr v posledný deň, kedy je možné zaslať prihlášku na štúdium. Prihláška na štúdium bez uhradeného poplatku v stanovenej výške za prijímacie konanie nebude akceptovaná.

 

Accredited Study Programmes offered in the academic year 2021/2022

In accordance with § 57 section  5 of the Act. 131/2002 Coll. on universities and on amendments to certain laws, as amended, we publish options and the conditions of admission to study and the planned number of applicants for the academic year 2021/2022. 

Based on the implementation of the standards of the Slovak Accreditation Agency for Higher Education, the Matej Bel University Faculty of Arts Dean's Board adopted a resolution on 8 February 2021 on the adjustment of the study programme offer for the 2021/2022 academic year.

Faculty of Arts at Matej Bel University in Banská Bystrica approved the extension of the deadline for submitting applications for bachelor´s studies in the full time and external form of study in study programmes (except for study programs in which the 2nd round of submitting applications is implemented) to 30 April 2021. At the same time, the entrance exams for bachelor´s studies in the offered study programs are closed.

  • Faculty of Economics

Faculty of Economics MBU Study Programmes AY 2021/2022

Faculty of Economics at Matej Bel University in Banská Bystrica approved the extension of the deadline for submitting applications for bachelor´s studies and for master´s studies in the full time and external form of study in study programmes (except for study programs Territorial Studies, Marketing Management of Business and Marketing Managemtn of Business in English language for bachelor´s studies and for master´s studies in the full time and external form) to 30 April 2021. At the same time, the entrance exams for bachelor´s studies and for master´s studies in the offered study programs are closed.

 

Based on the implementation of the rules of the Slovak Accreditation Agency for Higher Education, the Dean's Board of Faculty of Education Matej Bel University adopted a resolution on 1 February 2021 on the adjustment of the offer of study programs for studies in academical year 2021/2022.

Faculty of Education at Matej Bel University in Banská Bystrica approved the extension of the deadline for submitting applications for bachelor´s studies, for master´s studies and doctoralˊs studies in the full time and external form of study in all study programmes to 30 April 2021.

Faculty of Law at Matej Bel University  hasannounced  the second deadline  for submitting the applications for doctoral´s studies in the full time and external form of study. The deadline for submitting the applications  is July 31, 2021.

 

Based on the decision of the Dean's Board of 17 February 2021, teacher study programs in combination with teaching of etics will not be opened in AR 2021/2022 as a result of the implementation of the rules of the Slovak Accreditation Agency for Higher Education.

  • Faculty of Political Sciences and International Relations

Faculty of Political Sciences and International Relations MBU Study Programmes AY 2021/2022

Faculty of Political Sciences and International Relations at Matej Bel University in Banská Bystrica approved the extension of the deadline for submitting applications for bachelor´s studies and for master´s studies in the full time and external form of study in all study programmes to 30 April 2021. Applicants for full-time and part-time bachelor's and master's studies will be admitted without entrance examinations.

 

Clik for the application form in English: E-Application form 

Payment of the fee for the admission procedure must be made by the applicant for study or a person authorized by him/her by bank transfer no later than on the last day when it is possible to send the application for study. An application for studies without a paid fee in the specified amount for the admission procedure will not be accepted.