Podmienky prijatia na štúdium

V súlade s § 57 ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme Možnosti a podmienky prijatia na štúdium a plánované počty uchádzačov na akademický rok 2020/2021.

Ponuku štúdia nájdete aj na webe e-prihlaska.umb.sk kde kliknete na ,,HĽADAJ".

Návod na vyplnenie.

  • Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici

EF UMB - Moznosti a podmienky prijatia na studium v AR 2020/2021

 

  • Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici

FPVaMV UMB - Moznosti a podmienky prijatia na studium v AR 2020/2021 

 

  • Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici

FPV UMB - Moznosti a podmienky prijatia na studium v AR 2020/2021

 

Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ponúka novoakreditované študijné programy: geopotenciál regiónov v prvom stupni dennej a externej forme štúdia. Termín na podávanie prihlášok je do 31. marca 2020.

  • Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici

  • Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici

PF UMB - Moznosti a podmienky prijatia na studium v AR 2020/2021 

 

  • Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici

PrF UMB - Moznosti a podmienky prijatia na studium v AR 2020/2021 

Použité skratky:

Bc. - akademický titul "bakalár"
D - denná forma štúdia
Dt - dištančná metóda štúdia
E - externá forma štúdia
Kb. - kombinovaná metóda štúdia
FŠ - forma štúdia
Ing. - akademický titul "inžinier"
Mgr. - akademický titul "magister"
PP - plánovaný počet prijatých uchádzačov (§57, odsek 5)
R - dĺžka štúdia, uvedená v rokoch
T - udeľovaný akademický titul 
(pri prezenčnej metóde štúdia sa skratka neuvádza)

 

Accredited Study Programmes offered in the academic year 2020/2021

In accordance with § 57 section  5 of the Act. 131/2002 Coll. on universities and on amendments to certain laws, as amended, we publish options and the conditions of admission to study and the planned number of applicants for the academic year 2020/2021.

 

Faculty of Natural Sciences at Matej Bel University in Banská Bystrica offers newly accredited study programmes: Geopotential of Regions for bachelor´s studies in the full time and external form of study. The application deadline is 31. March 2020.

  • Faculty of Political Sciences and International Relations

Faculty of Political Sciences and International Relations MBU Study Programmes AY 2020/2021

 

Clik for the application form in English: E-Application form