Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Štipendiá a pôžičky

 •  Sociálne štipendium z prostriedkov štátneho rozpočtu 

Poskytuje sa študentovi dennej formy štúdia za predpokladu splnenia podmienok ustanovených vo vyhláške MŠ SR 102/2006 Z. z. o poskytovaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl, v rámci objemu finančných prostriedkov, ktorý má fakulta na tento účel určený v rozpočte.

Sociálne štipendium sa priznáva v novej výške od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom študent požiadal o prehodnotenie priznanej výšky sociálneho štipendia, ak je nová výška sociálneho štipendia vyššia ako doterajšia, inak od prvého dňa mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom študent požiadal o priznanie novej výšky sociálneho štipendia.

 • Tehotenské štipendium z prostriedkov štátneho rozpočtu

Nárok na tehotenské štipendium má tehotná študentka, ktorá má trvalý pobyt v Slovenskej republike a nemá nárok na výplatu tehotenského zo Sociálnej poisťovne.

Tehotnej študentke sa v období od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom priznáva tehotenské štipendium.

Žiadosť doručiť s lekárskym potvrdením o tom, že začal  27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu určený lekárom a potvrdením Sociálnej poisťovne o tom, že Vám nevznikol nárok na výplatu tehotenského. Žiadosť s prílohami zaslať  po 1. 4. 2021.

Kontakt na referentky pre sociálne a tehotenské  štipendiá podľa príslušnosti fakulty:

 • Jana Löbbová
  referentka zodpovedná za agendu štipendií študentom EF UMB, FPVaMV UMB a PrF UMB
  jana.lobbova@umb.sk    048/446 1152
 • Marta Kostúrová
  referentka zodpovedná za agendu štipendií študentom FF UMB, FPV UMB a PdF UMB
  marta.kosturova@umb.sk   048/446 6678

Adresa pre písomné doručenie žiadostí a príloh :

Rektorát UMB, sociálne a tehotenské štipendiá, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica

 

Úradné hodiny sú od  1. 12. 2021 zrušené. Komunikácia výlučne mailom alebo telefonicky podľa príslušnosti fakulty v čase od 9:00 do 14:00.

 

  

 

 • Pôžičky

Fond na podporu vzdelávania

Ďalšou možnosťou krytia nákladov spojených so štúdiom je získanie pôžičky z Fondu na podporu vzdelávania bližšie informácie na http://www.fnpv.sk/.

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici