https://www.umb.sk/cms/handler.php
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Štúdium - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah

Umelecké telesá

Univerzitný zmiešaný spevácky zbor Mladosť

Univerzitný zmiešaný spevácky zbor Mladosť je reprezentačné a inštruktívne teleso pre potreby štúdia a prípravy učiteľov – dirigentov detských speváckych zborov.

Spevácky zbor za roky svojho pôsobenia získal mnohé ocenenia na domácich festivaloch a súťažiach (Akademická Banská Bystrica, Súťaž V. Figuša-Bystrého, Celoštátna súťaž Matice slovenskej) ale i v zahraničí (Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Ukrajina, Bulharsko, Belgicko- Neerpelt,, Francúzsko – Tours, Veľká Británia, Švédsko – Oskarshamn,, Nemecko – Zwickau, Holandsko - Veldhoven , Chorvátsko, Taliansko –Sardínia, Česko atď.

V dramaturgii sa orientuje na štúdium skladieb všetkých štýlových období a vývoja dejín hudby. Podieľa sa na rôznych projektoch v rámci medzinárodných sympózií a workshopov.

Je reprezentačné a inštruktívne teleso pre potreby štúdia a prípravy učiteľov-dirigentov detských speváckych zborov. Spevácky zbor za roky svojho pôsobenia získal mnohé ocenenia na domácich festivaloch a súťažiach (Akademická Banská Bystrica, Súťaž V. Figuša-Bystrého, Celoštátna súťaž Matice slovenskej), ale aj v zahraničí (Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Ukrajina, Bulharsko, Belgicko – Neerpelt, Francúzsko – Tours, Veľká Británia, Švédsko – Oskarshamn, Nemecko – Zwickau, Holandsko – Veldhoven, Chorvátsko, Taliansko – Sardínia, Česko atď. V dramaturgii sa orientuje na štúdium skladieb všetkých štýlových období a vývoja dejín hudby. Podieľa sa na rôznych projektoch v rámci medzinárodných sympózií a workshopov. 

Viac informácií o Umeleckom zmiešanom speváckom zbore Mladosť

Umelecký vedúci: prof. PaedDr. Milan PAZÚRIK, CSc.

Adresa: Ružová ulica 13, 974 11 Banská Bystrica
tel.: 048/446 45 18
fax: 048/446 44 44
mobil: 0905 553 651

e-mailmilan.pazurik@umb.sk
www.pdf.umb.sk

 

Univerzitný folklórny súbor Mladosť

Je reprezentačné umelecké teleso UMB, Súbor má v repertoári diela z povodia Hrona (Tekov, Podpoľanie a Horehronie), ale tiež regióny odkiaľ prichádzajú študenti na UMB (Kysuce a Orava, Myjavsko a horná Nitra, Gemer, Spiš, Šariš, Zemplín), čím sami vplývajú na tvár Mladosti. Realizovať sa môžu v mužskej a ženskej speváckej skupine, ľudovej hudbe, tanečnom súbore, ako inštrumentalisti, krojovej dielni a technickej podpore. Významná je spolupráca UFS Mladosť s krajanmi, podporovaná aj Metodickým centrom UMB, v kontexte stratégie UMB voči Slovákom žijúcich v zahraničí. Aktuálne je súčasťou repertoáru aj program "Obrazy z Dolnej zeme" a tiež "Od rubáča po vence, akože je neveste", reprezentujúce výnimočné hudobno-tanečné a výtvarné artefakty krajanských enkláv, aj prostredníctvom priamej spolupráce s originálnymi umeleckými osobnosťami z krajanského prostredia. Prepojenie Katedry hudobnej kultúry PF UMB a progresívneho Centra pre hudobno-tanečnú kultúru, s umeleckými súbormi Mladosť, umožňuje rozvoj umeleckých a edukačných aktivít všetkých mladosťákov. UFS Mladosť je spoluorganizátorom kultúrneho života akademickej obce a banskobystrickej verejnosti. Pre Mladosť je vlastné hosťovanie partnerských telies, aktívna performingová aktivita v meste a regióne. UFS produkuje aj zábavové formáty Bašável s Mladosťou, Tančiareň a systém tanečných a speváckych zábav nerepertoárového charakteru, čím umožňuje mladým ľuďom využiť svoj voľný čas na rozvoj a potešenie, aj bez nutnosti systematickej činnosti v súbore. UFS spolupracuje s Univerzitným tanečným centrom na výučbe ľudového tanca. Mladosť je pravidelným účastníkom akademických súťaží (Akademický Zvolen a Nitra), postupových súťažných prehliadok a festivalov Haravara a HDSaT v Heľpe, v spolupráci so Stredoslovenským osvetovým strediskom v Banskej Bystrici. Mladosť je využívaným účinkujúcim na vrcholných festivaloch na Slovensku (Heľpa, Detva, Výhodná a ďalšie). Za posledných 5 rokov súbor absolvoval zájazdy na Borneo, Taiwan, Austráliu, Čínu, Česko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Srbsko, a pripravuje niekoľko aktivít v ďalších exkluzívnych destináciách. Aj týmto spôsobom šíri dobré meno Univerzity Mateja Bela a mesta Banská Bystrica

Viac informácií o Umeleckom folklórnom súbore Mladosť

Umelecký vedúci: Mgr. art. Martin Urban, PhD.

Adresa: Komenského 20, 974 11 Banská Bystrica
tel.: 048/446 45 11, 4512 45 12
mobil: 0908 170 128

e-mailmartin.uban@umb.sk
www.ufsmladost.sk

 

Univerzitný komorný orchester  Mladosť

Komorný orchester Mladosť je reprezentačné umelecké teleso UMB. Pôsobí pri Katedre hudobnej kultúry PF UMB. Orchester si kladie za cieľ interpretovať a sprístupňovať diela slovenskej hudby so zameraním predovšetkým na repertoár staršej slovenskej hudby šľachtických tancov 16. – 18. storočia. Druhým okruhom repertoáru sú diela inšpirované folklórom a súčasná tvorba členov Katedry hudobnej kultúry. Okrem reprezentácie univerzity si orchester kladie za cieľ šíriť a popularizovať i menej známe diela a tak prispieva k rozvoju národnej kultúry a vypĺňaniu „bielych miest“ slovenskej hudby so zachovaním a presadzovaním princípu vysokej umelecko-estetickej hodnoty.

Viac informácií o Umeleckom komornom orchestri Mladosť

University Dance Center - tanečné a pohybové kurzy na UMB

Adresa: Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
www.unidc.sk

e-mailunidc@unidc.sk

 

UNIS UMB – študentský divadelný súbor

Študentský divadelný súbor UNIS UMB vznikol v roku 2015 zo študentskej iniciatívy študentov a študentiek Filozofickej fakulty UMB, ktorí citlivo vnímali vlastnú potrebu tvorivej a umeleckej realizácie sa nad rámec školských kurikúl, čo sa stalo podnetom na založenie divadelného kolektívu. UNIS UMB vytvára priestor pre študentov a študentky univerzity so záujmom venovať sa a svoj čas divadlu.

Divadelný súbor debutoval hrou Ženy národné, nádoby strieborné, s ktorou sa v roku 2016 zúčastnil prehliadky divadiel mladých Karvašova Bystrica 2016 a 50. ročníka Akademického Prešova 2016. Súbor  v akademickom roku 2015/2016 mal za sebou celkove jednu premiéru s piatimi reprízami.

V akademickom roku 2016/2017 sa kolektív rozšíril o členov a členky aj z ďalších fakúlt (FPV, EF, PdF) a pripravil si hru s názvom Padlý K/kráľ. Divadelníci hru opäť predstavili na Karvašovej Bystrici, Akademickom Prešove a okrem toho, i na Zochovej divadelnej Revúcej. 

Na prehliadkach v oboch rokoch boli členovia a členky súboru ocenení za individuálne herecké výkony (Dušan Ambróš, Tereza Prielomková, Simona Slačková).

Vedúcou súboru je Mgr. Martina Kubealaková, PhD.

e-mailmartina.kubealakova@umb.sk