https://www.umb.sk/cms/handler.php
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Štúdium - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah

Štipendiá a pôžičky

Poskytuje sa študentovi dennej formy štúdia za predpokladu splnenia podmienok ustanovených vo vyhláške MŠ SR 102/2006 Z. z. o poskytovaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl, v rámci objemu finančných prostriedkov, ktorý má fakulta na tento účel určený v rozpočte.

Sociálne štipendium sa priznáva v novej výške od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom študent požiadal o prehodnotenie priznanej výšky sociálneho štipendia, ak je nová výška sociálneho štipendia vyššia ako doterajšia, inak od prvého dňa mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom študent požiadal o priznanie novej výšky sociálneho štipendia.

Nárok na tehotenské štipendium má tehotná študentka, ktorá má trvalý pobyt v Slovenskej republike a nemá nárok na výplatu tehotenského zo Sociálnej poisťovne.

Tehotnej študentke sa v období od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom priznáva tehotenské štipendium.

Žiadosť doručiť s lekárskym potvrdením o tom, že začal  27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu určený lekárom a potvrdením Sociálnej poisťovne o tom, že Vám nevznikol nárok na výplatu tehotenského. Žiadosť s prílohami zaslať  po 1. 4. 2021.

Kontakt na referentky pre sociálne a tehotenské  štipendiá podľa príslušnosti fakulty:

Adresa pre písomné doručenie žiadostí a príloh :

Rektorát UMB, sociálne a tehotenské štipendiá, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica

Úradné hodiny:

Ekonomická fakulta UMB ,  Cesta na amfiteáter, nová budova, 1. poschodie, miestnosť č. 123

Mimo úradných hodín kontaktujte referentku podľa príslušnosti fakulty mailom.

 

Fond na podporu vzdelávania

Ďalšou možnosťou krytia nákladov spojených so štúdiom je získanie pôžičky z Fondu na podporu vzdelávania bližšie informácie na http://www.fnpv.sk/.