Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Štúdium - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Štipendiá a pôžičky

Poskytuje sa študentovi dennej formy štúdia za predpokladu splnenia podmienok ustanovených vo vyhláške MŠ SR 102/2006 Z. z. o poskytovaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl, v rámci objemu finančných prostriedkov, ktorý má fakulta na tento účel určený v rozpočte.

Sociálne štipendium sa priznáva v novej výške od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom študent požiadal o prehodnotenie priznanej výšky sociálneho štipendia, ak je nová výška sociálneho štipendia vyššia ako doterajšia, inak od prvého dňa mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom študent požiadal o priznanie novej výšky sociálneho štipendia.

Nárok na tehotenské štipendium má tehotná študentka, ktorá má trvalý pobyt v Slovenskej republike a nemá nárok na výplatu tehotenského zo Sociálnej poisťovne.

Tehotnej študentke sa v období od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom priznáva tehotenské štipendium.

Žiadosť doručiť s lekárskym potvrdením o tom, že začal  27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu určený lekárom a potvrdením Sociálnej poisťovne o tom, že Vám nevznikol nárok na výplatu tehotenského. Žiadosť s prílohami zaslať  po 1. 4. 2021.

Kontakt na referentky pre sociálne a tehotenské  štipendiá podľa príslušnosti fakulty:

Žiadosti o sociálne štipendium na akademický rok 2021/2022 zasielať až po 1.9.2021.

Adresa pre písomné doručenie žiadostí a príloh :

Rektorát UMB, sociálne a tehotenské štipendiá, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica

Pri e-mailovej komunikácii študent/ka kontaktuje referentku podľa fakulty, na ktorej študuje.

 

Úradné dni a hodiny pre študentov UMB v mesiaci júl a august výlučne písomnou, elektronickou alebo telefonickou formou.

Telefonický kontakt je možný výlučne v čase .

 

Fond na podporu vzdelávania

Ďalšou možnosťou krytia nákladov spojených so štúdiom je získanie pôžičky z Fondu na podporu vzdelávania bližšie informácie na http://www.fnpv.sk/.