Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Aktuálne oznamy

Vážení študenti,

dovoľujeme si Vás informovať, že zahraničný študent môže byť v období 12. 5. - 30. 6. 2021 ubytovaný vo vyčlenenom zariadení SÚZ UMB a to v ŠD 1 (študentský domov 1), Tajovského 40, Banská Bystrica. 

V mesiacoch júl - august 2021 budú vo všetkých priestoroch ubytovacích zariadení (SÚZ UMB) prebiehať rekonštrukčné práce a všetky ubytovacie kapacity musia byť uvoľnené

Opätovné ubytovanie v priestoroch študentských domovov SÚZ UMB bude možné od 2. 9. 2021.

V Banskej Bystrici dňa 30. 4. 2021


Vážený študent/ka,

na základe Výpisu zo zápisnice Grémia Rektora zo dňa 12. 04. 2021 vám oznamujeme:

Rektor prezentoval výsledky spoločného rokovania prorektora Úradníčka a riaditeľa SÚZ vo veci ubytovacej politiky SÚZ UMB platnej pre mesiace máj - jún 2021 rešpektujúc aktuálnu epidemiologickú situáciu. Vzhľadom na prevažujúcu dištančnú formu ukončenia akademického roku 2020/2021 vo väčšine študijných programov na UMB grémium rektora prerokovalo a schválilo nasledovné alternatívy pre študentov ubytovaných v SÚZ UMB:

Študent ubytovaný v zariadeniach SÚZ UMB sa môže rozhodnúť výberom jednej z nasledovných možností:

1. Predčasne ukončiť ubytovaciu zmluvu a odubytovať sa v termíne najneskôr do 07. 05. 2021. Zo strany SÚZ UMB nebudú voči študentovi uplatňované žiadne sankčné opatrenia vyplývajúce z ubytovacej zmluvy.

2. Ponechať si za príslušný mesačný poplatok lôžko ďalší mesiac (máj 2021) alebo ďalšie 2 mesiace (máj - jún 2021).   V takom prípade je potrebné akceptovať, že v prevádzke ostanú iba vybrané (zaplnené) ubytovacie bloky. Ostatná ubytovacia kapacita bude z dôvodu šetrenia prevádzkových nákladov zatvorená. Študent musí akceptovať nevyhnutnosť presťahovania v zmysle optimalizácie ubytovacej kapacity a výšky prevádzkových nákladov.

3. V stanovenom termíne sa odubytovať a v prípade potreby využiť možnosť krátkodobého ubytovania v hosťovských izbách za príslušný poplatok.


Odubytovať sa môžete v pracovné dni od 07:30 do 14:00 hod.

Študent/ka, ktorý/á  má záujem o ubytovanie v mesiaci máj, resp. jún, sa odubytuje zo svojho Študentského domova dňa 12. 05. 2021 v ranných hodinách a v ten istý deň sa ubytuje v ŠD1, Tajovského 40., do 14:00 hod.

V Banskej Bystrici dňa 16. 04. 2021

 

Úprava platieb za ubytovanie za II. semester akademického roka 2020/2021

Na základe Uznesenia č. 2/2021/2 prijatom na rokovaní grémia rektora UMB vo veci procesu ubytovania v ŠD UMB v akademickom roku 2020/2021, vám oznamujeme, že študenti ubytovaní v ŠD UMB, ktorí majú aktuálne platné ubytovacie zmluvy na akademický rok 2020/2021, nebudú v období február, marec, apríl 2021 platiť poplatok za ubytovanie. Toto rozhodnutie sa netýka ubytovaných v ŠD, ak nie sú v stave študentov UMB, a tých študentov, ktorí sú na UMB v rámci programu Erasmus+.

S ohľadom na aktuálnu situáciu bude študentom v apríli 2021 oznámené, aké budú ďalšie kroky v súvislosti s ubytovaním v letnom semestri.

Ak sa študent rozhodne odubytovať, nebude sa od neho požadovať plnenie si zmluvných povinností pri odubytovaní. 


 

AKO SA SPRÁVAŤ: COVID-19

V Ban. Bystrici dňa 15. 10. 2020

Ubytovať sa je možné v pracovných dňoch v čase od 07:30 do 14:00 hod.

V Ban. Bystrici dňa 14. 09. 2020

Nájomné za zimný semester akademického roka 2021/22

A = 2 - lôžková izba 62,00 € / mes. september - január = 310,00 €
A = 3 - lôžková izba 59,00 € / mes. september - január = 295,00 €
     
Názov účtu: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Banka: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Číslo účtu:

IBAN: SK44 8180 0000 0070 0009 5857

BIC / SWIFT: SPSRSKBA

VS: 65123456
ŠS: ID študenta
  - v správe pre prijímateľa uveďte meno a izbu študenta

MANUÁL - PLATBA

V prípade nutnosti vyhľadávania platby - nesprávne uvedený VS, ŠS alebo platba poštovou poukážkou, študent zaplatí poplatok vo výške 5,00 €.

V Ban. Bystrici dňa 01. 07. 2020

Zmluva o ubytovaní AR 21/22

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici