https://www.umb.sk/cms/handler.php
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Správa účelových zariadení UMB - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah

Aktuálne oznamy

AKO SA SPRÁVAŤ: COVID-19

Dôležité odkazy:

V Ban. Bystrici dňa 30. 09. 2021


Ubytovať sa v ŠD 5 je možné od 01. 10. 2021 v pracovných dňoch v čase od 07:30 do 14:00 hod.

Študent, ktorému vznikol nárok na vrátenie preplatku nájomného za mesiac september 2021, musí odovzdať vedúcej ŠD vyplnené a podpísané tlačivo: "Žiadosť o vrátenie platby za ubytovanie"

V Ban. Bystrici dňa 28. 09. 2020


Nájomné za zimný semester akademického roka 2021/22

A = 2 - lôžková izba 62,00 € / mes. september - január = 310,00 €
A = 3 - lôžková izba 59,00 € / mes. september - január = 295,00 €
     
Názov účtu: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Banka: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Číslo účtu:

IBAN: SK44 8180 0000 0070 0009 5857

BIC / SWIFT: SPSRSKBA

VS: 65123456
ŠS: ID študenta
  - v správe pre prijímateľa uveďte meno a izbu študenta

MANUÁL - PLATBA

V prípade nutnosti vyhľadávania platby - nesprávne uvedený VS, ŠS alebo platba poštovou poukážkou, študent zaplatí poplatok vo výške 5,00 €.

V Ban. Bystrici dňa 01. 07. 2020

Zmluva o ubytovaní AR 21/22


Postup pri odubytovaní zo ŠD5:

Študent sa môže odubytovať u vedúcej ŠD v pracovných dňoch od 07:00 hod. do  14:00 hod.

Žiadame študentov, aby pri odubytovaní zo ŠD dodržiavali nasledovný postup:

Všetky vyššie uvedené tlačivá odovzdáte vedúcej ŠD.

Tlačivá Odstúpenie od zmluvy a Žiadosť o vrátenie nájomného sú na:
- VZORY tlačív na stiahnutie

 V Banskej Bystrici dňa 28. 09. 2021