Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Aktuálne oznamy

AKO SA SPRÁVAŤ: COVID-19

Dôležité odkazy:

V Ban. Bystrici dňa 30. 09. 2021


Ubytovať sa v ŠD je možné v pracovných dňoch od 02. 09. 2021 v čase od 07:30 do 14:00 hod.

V Ban. Bystrici dňa 16. 08. 2021

Vážení študenti,

v mesiacoch júl - august 2021 budú vo všetkých priestoroch ubytovacích zariadení (SÚZ UMB) prebiehať rekonštrukčné práce a všetky ubytovacie kapacity musia byť uvoľnené

Opätovné ubytovanie v priestoroch študentských domovov SÚZ UMB bude možné od 2. 9. 2021.

V Banskej Bystrici dňa 30. 4. 2021


Nájomné za zimný semester akademického roka 2021/22

A = 2 - lôžková izba 54,00 € / mes. september - január = 270,00 €
B = 3 - lôžková izba 51,00 € / mes. september - január = 255,00 €
     
Názov účtu: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Banka: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Číslo účtu:

IBAN: SK44 8180 0000 0070 0009 5857

BIC / SWIFT: SPSRSKBA

VS: 64123456
ŠS: ID študenta
 

- v správe pre prijímateľa uveďte meno a izbu študenta


MANUÁL - PLATBA

V prípade nutnosti vyhľadávania platby - nesprávne uvedený VS, ŠS alebo platba poštovou poukážkou, študent zaplatí poplatok vo výške 5,00 €.

V Ban. Bystrici dňa 01. 07. 2020

Zmluva o ubytovaní AR 21/22


Postup pri odubytovaní zo ŠD 4:

Študent sa môže odubytovať u vedúcej ŠD v pracovných dňoch od 07:00 hod. do 14:00 hod.

Žiadame študentov, aby pri odubytovaní zo ŠD dodržiavali nasledovný postup:

  • Vyplníte tlačivo "ODCHODKA zo ŠD", tlačivo je k dispozícii na vrátnici alebo u vedúcej ŠD.
  • Pani upratovačka, ktorá upratuje Vašu bunku, Vám skontroluje izbu a podpíše "ODCHODKU zo ŠD".
  • Vypíšete tlačivo "ODSTÚPENIE od ZMLUVY" s uvedením dôvodu odchodu - riadite sa Zmluvou o ubytovaní, čl. V. Odstúpenie od zmluvy
    - dôvod = ukončenie štúdia, k ODSTÚPENIU priložíte tlačivo zo študijného oddelenia.
  • Ak máte preplatok na nájomnom, vyplníte tlačivo "Žiadosť o vrátenie preplatku za ubytovanie". V prípade nedoplatku sa dostavte k vedúcej ŠD, kde ho v hotovosti uhradíte.

Všetky vyššie uvedené tlačivá odovzdáte vedúcej ŠD 4 pri odubytovaní.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici