Žiadosť zamestnanca UMB

Vzor žiadosti zamestnanca UMB:

Titul, meno a priezvisko žiadateľa, adresa trvalého bydliska
----------------------------------------------------------------------------

Správa účelových zariadení UMB
Ing. Mrena Jozef – riaditeľ
Tr. SNP 53
974 01 Banská Bystrica

Vec: Žiadosť zamestnanca UMB o lôžko.


V žiadosti uviesť názov fakulty a katedry, pracovné zaradenie žiadateľa, dátum od kedy potrebuje ubytovanie, telefonický kontakt (mobil) a tf. kontakt aj na pracovisko a bydlisko, uviesť dôvod žiadosti. Zrýchliť komunikáciu pomáha aj emailová adresa.

 

podpis žiadateľa
-----------------------------------------------------------------------------------------------


Vyjadrenie dekana ku žiadosti zamestnanca - doporučenie.


Dátum, pečiatka dekanátu, uviesť meno dekana + podpis dekana fakulty.