Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Ubytovanie platby

Banka:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

IBAN:SK4481800000007000095857
BIC: SPSRSKBA

Konštantný symbol:

0308

Variabilný symbol:

podľa príslušného študentského domova

Špecifický symbol:

ID osoby v AISZ dôvodov automatizovaného spracovania poplatkov v informačnom systéme akceptujeme len bezhotovostné platby.

Študentský domov 1                                VS: 61123456

Študentský domov 3                                VS: 63123456

Študentský domov 4                                VS: 64123456

Študentský domov 5                                VS: 65123456

 

Nájomné za zimný semester (za 5 mes.) musí byť uhradené jednorázovo pred nástupom na študentský domov.

Splatnosť: 15. 08. príslušného roka

Nájomné za letný semester (za 4 mes.), platba uhradená jednorázovo.

Splatnosť: 01. - 20. 02. príslušného roka

MANUÁL TU 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici