https://www.umb.sk/cms/handler.php
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Správa účelových zariadení UMB - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah

Ubytovanie platby

Názov účtu:

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Banka:

Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15

Číslo účtu:

IBAN: SK44 8180 0000 0070 0009 5857
BIC / SWIFT:  SPSRSKBA

Konštantný symbol:

0308

Variabilný symbol:

podľa príslušného študentského domova

Špecifický symbol:

ID osoby v AIS

Študentský domov 1                                VS: 61123456

Študentský domov 3                                VS: 63123456

Študentský domov 4                                VS: 64123456

Študentský domov 5                                VS: 65123456

Z dôvodu automatizovaného spracovania poplatkov v informačnom systéme akceptujeme len bezhotovostné platby.

Poplatok za ubytovanie bude vygenerovaný v informačnom systéme AiS2 = SEPA Príkaz na úhradu. Až po jeho vygenerovaní vykonajte platbu.

MANUÁL TU

Poplatok za ubytovanie za zimný semester (sept. - jan. = 5 mes.) musí byť uhradený jednorázovo pred nástupom na študentský domov.

Splatnosť: 01. 07. - 15. 08. príslušného roka

Poplatok za ubytovanie za letný semester (feb. -  jún =  5 mes.) musí byť uhradený jednorázovo.

Splatnosť: 01. 02. - 20. 02. príslušného roka