Ubytovanie platby

Úprava platieb za ubytovanie za II. semester akademického roka 2020/2021

Na základe Uznesenia č. 2/2021/2 prijatom na rokovaní grémia rektora UMB vo veci procesu ubytovania v ŠD UMB v akademickom roku 2020/2021, vám oznamujeme, že študenti ubytovaní v ŠD UMB, ktorí majú aktuálne platné ubytovacie zmluvy na akademický rok 2020/2021, nebudú v období február, marec, apríl 2021 platiť poplatok za ubytovanie. Toto rozhodnutie sa netýka ubytovaných v ŠD, ak nie sú v stave študentov UMB, a tých študentov, ktorí sú na UMB v rámci programu Erasmus+.

S ohľadom na aktuálnu situáciu bude študentom v apríli 2021 oznámené, aké budú ďalšie kroky v súvislosti s ubytovaním v letnom semestri.

Ak sa študent rozhodne odubytovať, nebude sa od neho požadovať plnenie si zmluvných povinností pri odubytovaní. 


 

Názov účtu:

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Banka:

Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15

Číslo účtu:

IBAN: SK44 8180 0000 0070 0009 5857
BIC / SWIFT:  SPSRSKBA

Konštantný symbol:

0308

Variabilný symbol:

podľa príslušného študentského domova

Špecifický symbol:

ID osoby v AIS

Študentský domov 1                                VS: 61123456

Študentský domov 3                                VS: 63123456

Študentský domov 4                                VS: 64123456

Študentský domov 5                                VS: 65123456

Z dôvodu automatizovaného spracovania poplatkov v informačnom systéme akceptujeme len bezhotovostné platby.

 

Nájomné za zimný semester (za 5 mes.) musí byť uhradené jednorázovo pred nástupom na študentský domov.

Splatnosť: 01. 08. - 15. 08. príslušného roka

 

MANUÁL TU