Ubytovanie platby

Názov účtu:

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Banka:

Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15

Číslo účtu:

IBAN: SK44 8180 0000 0070 0009 5857
BIC / SWIFT:  SPSRSKBA

Konštantný symbol:

0308

Variabilný symbol:

podľa príslušného študentského domova

Špecifický symbol:

ID osoby v AIS

Študentský domov 1                                VS: 61123456

Študentský domov 3                                VS: 63123456

Študentský domov 4                                VS: 64123456

Študentský domov 5                                VS: 65123456

Z dôvodu automatizovaného spracovania poplatkov v informačnom systéme akceptujeme len bezhotovostné platby.

 

Nájomné za zimný semester (za 5 mes.) musí byť uhradené jednorázovo pred nástupom na študentský domov.

Splatnosť: 02. 07. - 15. 08. príslušného roka

 

MANUÁL TU