2. - 5. rok

Žiadosti o lôžko pre akademický rok 2020/21

Zahraniční študenti denní budúceho 2. – 5. roka štúdia
a
Doktorandi budúceho 2. – 3. roka štúdia

majú počas celého štúdia automaticky nárok na lôžko v ŠD, pokiaľ si zaevidujú žiadosť o lôžko v programe AiS2.

  T: zaevidovať žiadosť T: zverejnenie výsledkov

zahraniční študenti denní

doktorandi denní

24. 02. - 15. 03. 2020
25. 04. 2020

 

Študenti zahraniční denní a doktorandi si v programe AiS2 skontrolujú stav svojej žiadosti o ubytovanie, ak je žiadosť :

overená = ÁNO
akceptovaná = ÁNO, lôžko bolo študentovi pridelené.

 

Informácie k úhrade nájomného (č. účtu, suma, VS, ŠS, splatnosť) budú uvedené v AiS-e po vyrubení poplatku.

Platba za ubytovanie musí byť uhradená v stanovenom termíne:

od 01. 08. do 15. 08. 2020

Čiastka už pripísaná na účet SÚZ UMB, ktorý je zverejnený TU. Pokiaľ nebude platba pripísaná na bankový účet SÚZ do daného termínu, študent lôžko stráca.
Lôžko zahraničným študentom nemusí byť pridelené v prípade, že porušovali domový poriadok a interné predpisy SÚZ UMB.