3. kolo = 1. rok, I., II., III. st. štúdia

1. rok štúdia I., II., III. stupeň denní študenti

Oprávneným žiadateľom o ubytovanie v študentských domovoch UMB je osoba, ktorá v príslušnom akademickom roku je zapísaná na UMB v dennej forme na štúdium bakalárskeho, magisterského alebo doktorandského študijného programu.
SÚZ UMB za účelom prerozdelenia ubytovacej lôžkovej kapacity svojich zariadení študentom UMB, porovnáva sociálne pomery a vážne dôvody v rodine žiadateľa o lôžko, s pomermi ostatných žiadateľov. Účelom je možnosť pridelenia lôžka študentovi na príslušný akademický rok ako nepriamej formy sociálnej podpory a zároveň ako nenárokovej služby v zmysle zákona o VŠ.

Kritéria pri prideľovaní ubytovania:

 1. sociálne pomery v rodine (neúplnosť rodiny – sirota, polosirota, rozvod, nezamestnanosť rodičov, dávky           v hmotnej núdzi) doložiť:
  kópiou – úmrtný list, rozsudok o rozvode, zverení do výchovy a výživnom
  originálom - potvrdenie o nezamestnanosti, potvrdenie o dávkach v hmot. núdzi (potvrdenia max. 20 dní staré)
 2. zdravotné dôvody študent 
  – držiteľ preukazu ZTP - doložiť kópiou rozhodnutie o miere funkčnosti, fotokópia preukazu ZŤP
  -  zdravotné dôvody – doložiť originálom potvrdenia odborného lekára (max. 20 dní staré)
 3. vzdialenosť (automaticky načítaná)
 • Žiadosť o poskytnutie ubytovania predkladá oprávnený žiadateľ v elektronickej návratke v AiS-e. Systém Vás upozorní na možnosť podania si žiadosti o ubytovanie, svoj záujem o ubytovanie potvrďte kliknutím na ÁNO.
 • Budúcim študentom 1. roka štúdia prideľuje študentský domov aj izbu Správa účelových zariadení.
 • V prípade dokladovania kritérií uvedených v bodoch 1 a 2, si študent žiadosť o lôžko podá aj v písomnej podobe s príslušnými potvrdeniami.

Žiadosť o lôžko pre AR 2019/20

 • Aj keď žiadateľom uvádzané dôvody a pomery budú preukázateľne opodstatnené, nemá tým žiadateľ zaručené kladné vybavenie svojej žiadosti o lôžko - študent 1. roka štúdia nezískava lôžko automaticky. Pridelenie ubytovania je hlavne limitované počtom lôžok, ktoré sú k dispozícii a taktiež počtom podaných žiadostí. Žiadosti o lôžko sú vyhodnotené hromadným spracovaním a zoradené do poradia podľa výsledkov.

Uzávierka žiadostí o lôžko pre AR 2019/20
Termín: 24. 07. 2019

Pridelenie ubytovania študentom prijatým  na štúdium dodatočne, príp. v odvolacom konaní, bude riešené v neskorších termínoch, v prípade voľnej lôžkovej kapacity.

Spôsob podávania žiadostí

 • vyplnenie elektronickej návratky v AiS-e
  poštou - dokladovanie kritérií č. 1 a 2
  Adresa: Správa účelových zariadení UMB
                Trieda SNP 53
                974 01 Banská Bystrica

Zverejnenie výsledkov:

V AiS-e výsledok vybavenia žiadosti:

"Akceptovaná = ÁNO" - lôžko bolo pridelené.
"Akceptovaná = NIE"   - lôžko nebolo pridelené.

Termín: 08. 08. 2019

Údaje k úhrade za ubytovanie nájdete v AiS-e podľa MANUÁL TU

Platba za ubytovanie musí byť uhradená v stanovenom termíne:
do 20. 08. 2019

Aktuálne informácie:

IS AiS2 "AKCEPTOVANÁ = ÁNO" - lôžko bolo pridelené
INFORMÁCIE na hlavnej stránke www.umb.sk:UCHÁDZAČ => PO PRIJATÍ => Pridelené ubytovanie AR 2019/20
UCHÁDZAČ => PO PRIJATÍ => Prideľovanie ubytovania => Študenti (1. - 5. rok štúdia) => 3. kolo