2. kolo

2. – 5. rok štúdia – prideľovanie lôžok vedením SÚZ (odvolacie kolo)

POKYNY K ODVOLANIU voči neprideleniu lôžka študentskou internátnou radou (ŠIR)
na AR 2019/20

V prípade, že študent denného štúdia na UMB nebol úspešný v prvom kole prideľovania lôžok ŠIR, môže si podať odvolanie voči rozhodnutiu ŠIR v odvolacom konaní vyhlásenom riaditeľom SÚZ UMB.
Za účelom prerozdelenia ubytovacej lôžkovej kapacity sú porovnávané sociálne pomery a vážne dôvody v rodine žiadateľa o lôžko s pomermi ostatných žiadateľov. Účelom je možnosť pridelenia lôžka študentovi na príslušný akademický rok ako nepriamej formy sociálnej podpory a zároveň ako nenárokovej služby v zmysle zákona o VŠ. Vysoká škola poskytuje ubytovacie služby študentom len v rámci svojich možností podľa kritérií, ktoré si sama vopred určí (zákon o VŠ 131/2002 Z. z., § 94, § 98)

Kritéria pri rozdeľovaní:

 • sociálne pomery v rodine (neúplnosť rodiny - sirota, polosirota, rozvod, nezamestnanosť, dávky hmot. núdze) doložiť:
  – kópiou - úmrtný lisť, rozsudok o rozvode, zverení do výchovy a výživnom,
  – originálom - potvrdenie o nezamestnanosti, potvrdenie o dávkach v hmotnej núdzi (potvrdenie max. 20 dní staré)
 • zdravotné dôvody - študent
  – potvrdenie odborný lekár (potvrdenie max. 20 dní staré)
  – držiteľ preukazu ZŤP (rozhodnutie o miere funkčnosti, fotokópia preukazu ZŤP)
 • vzdialenosť

Lôžka v 2. kole prideľuje komisia vedená riaditeľom SÚZ UMB, ktorá rozhoduje o podaných odvolaniach.

VZOR ODVOLANIA pre AR 2019/20

Odvolanie adresovať: 

 • SÚZ UMB, Tr. SNP 53, 974 01 Banská Bystrica

Spôsob doručenia žiadosti:

 • poštou – doporučene
 • osobne – p. Michalčíková (v prac. dni od 07:00 do 08:00 a od 13:00 do 14:00 hod.

Termín podania odvolania:

 • od 01.  do 18. apríla 2019 vrátane

Termín zverejnenia výsledkov:

 • 02. máj 2019

Študent si overí stav svojej žiadosti v programe AiS2 - Akceptovaná po odvolaní = ÁNO – lôžko bolo pridelené.

Údaje k úhrade za ubytovanie nájdete v AiS-e podľa MANUÁLU TU - manuál platný aj pre AR 2019/20

Dôležité upozornenia:

 • Adresa trvalého bydliska uvádzaná v odvolaní, musí súhlasiť s adresou v OP.
 • Ak by bolo študentovi pridelené lôžko a dodatočne sa zistí, že nepravdivo uviedol adresu trvalého bydliska, pridelenie lôžka mu bude s okamžitou platnosťou zrušené!
 • Študent, ubytovaný na ŠD, je povinný každú zmenu adresy bezodkladne nahlásiť vedúcej ŠD a doložiť OP.
 • Porušovanie domového poriadku, neskoré platby alebo iné priestupky v akademickom roku možu byť dôvodom,
  že dotyčnému študentovi nemusí byť pridelené lôžko v AR 2019/20.
 • Odvolacie žiadosti o lôžko, ktoré budú nečitateľné alebo bez podpisu nebudú akceptované.
 • Po doručení odvolania, už nie je možné dodatočne vyhľadávať žiadosti za účelom prikladania príloh.
 • Vážne dôvody, ktoré žiadateľ uvedie v odvolaní, musia byť vierohodne doložené aktuálnym úradným (odborným) dokladom potvrdzujúcim tento stav. Doklady, ktoré si študent priložil ku žiadosti odovzdanej na ŠIR si musí od ŠIR vyžiadať sám, ak ich potrebuje priložiť k odvolaniu. SÚZ túto službu neposkytuje.
 • Čestné prehlásenie nie je akceptované ako doklad z dôvodu, že by došlo k porušeniu rovnosti medzi posudzovanými účastníkmi.
 • Študentom 2. – 5. roka štúdia nebudú zasielané domov písomné oznámenia o výsledku odvolania.

Odvolania, ktoré budú vybavené záporne, zostávajú naďalej v evidencii a nie je potrebné písať opätovné žiadosti. Stačí sa kontaktovať telefonicky. Riešené budú v prípade možností dodatočne v septembri (po pridelení lôžok študentom 1. roka štúdia).