Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


2. kolo = 1. rok, I., II., III. st. štúdia

1. rok štúdia I., II., III. stupeň denní študenti

Oprávneným žiadateľom o ubytovanie v študentských domovoch UMB je osoba, ktorá v príslušnom akademickom roku bude zapísaná na UMB v dennej forme na štúdium bakalárskeho, magisterského alebo doktorandského študijného programu.

Doktorandi a zahraniční študenti majú počas celého štúdia nárok na lôžko v ŠD, len v prípade, keď si žiadosť zaevidujú v systéme AiS-2. Lôžko zahraničným študentom, v ďalších akademických rokoch štúdia, nemusí byť pridelené v prípade, že porušovali domový poriadok a interné predpisy SÚZ UMB. Títo študenti nedokladujú nižšie uvedené kritériá.

SÚZ UMB za účelom prerozdelenia ubytovacej lôžkovej kapacity svojich zariadení študentom UMB, porovnáva sociálne pomery a vážne dôvody v rodine žiadateľa o lôžko, s pomermi ostatných žiadateľov. Účelom je možnosť pridelenia lôžka študentovi na príslušný akademický rok ako nepriamej formy sociálnej podpory a zároveň ako nenárokovej služby v zmysle zákona o VŠ.

Informácie pre dotknutú osobu v zmysle čl. 13 ods. 1 a 2 GDPR

Kritéria pri prideľovaní ubytovania:

 1. sociálne pomery v rodine (neúplnosť rodiny – sirota, polosirota, rozvod, nezamestnanosť rodičov, dávky           v hmotnej núdzi) doložiť:
  - úmrtný list, rozsudok o rozvode (postačuje prvá strana), zverenie do výchovy a výživné
  - potvrdenie o nezamestnanosti, potvrdenie o dávkach v hmot. núdzi
 2. zdravotné dôvody študent doložiť:
  – držiteľ preukazu ZTP - (rozhodnutie o miere funkčnosti, preukaz ZŤP)
  -  zdravotné dôvody – (potvrdenie odborný lekár)
 3. vzdialenosť (automaticky načítaná)
 • Aj keď žiadateľom uvádzané dôvody a pomery budú preukázateľne opodstatnené, nemá tým žiadateľ zaručené kladné vybavenie svojej žiadosti o lôžko - študent 1. roka štúdia nezískava lôžko automaticky. Pridelenie ubytovania je hlavne limitované počtom lôžok, ktoré sú k dispozícii a taktiež počtom podaných žiadostí. Žiadosti o lôžko sú vyhodnotené hromadným spracovaním a zoradené do poradia podľa výsledkov.

  Uzávierka žiadostí o lôžko pre AR 2021/22
  Termín: 23. 07. 2021

Pridelenie ubytovania študentom prijatým  na štúdium dodatočne, príp. v odvolacom konaní, bude riešené v neskorších termínoch, len v prípade voľnej lôžkovej kapacity.

 • Zverejnenie výsledkov:

  V AiS-e výsledok vybavenia žiadosti:
  "Akceptovaná = ÁNO" - lôžko bolo pridelené
  "Akceptovaná = NIE"   - lôžko nebolo pridelené
  Termín: 29. 07. - 02. 08. 2021

  Úhrada za pridelené lôžko výlučne bezhotovostným prevodom:
  Termín: 05. - 15. 08. 2021
 • Nasledujúce informácie Vám budú priebežne zasielané e-mailom (@ AiS2, súkromný @).

Rezervácia izby - manuál

Úhrada platby - manuál

Ubytovanie - platby

Zmluva o ubytovaní - vzor

 

Platba za ubytovanie musí byť uhradená v stanovenom termíne:
do 15. 08. 2021, suma už pripísana na účet SÚZ UMB.

 

  

 

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici