1. kolo

Žiadosti o lôžko pre akademický rok 2021/22

2. - 3. rok. I. st.

denní študenti,

SK aj zahraniční

prideľovanie lôžok

ubytovacou komisiou SÚZ UMB

1. rok II. st.
1. - 2. rok III. st.

Za účelom prerozdelenia ubytovacej lôžkovej kapacity sú porovnávané sociálne pomery a vážne dôvody v rodine žiadateľa o lôžko s pomermi ostatných žiadateľov. Účelom je možnosť pridelenia lôžka študentovi na príslušný akademický rok ako nepriamej formy sociálnej podpory a zároveň ako nenárokovej služby v zmysle zákona o VŠ. Vysoká škola poskytuje ubytovacie služby študentom len v rámci svojich možností podľa kritérií, ktoré si sama vopred určí (zákon o VŠ 131/2002 Z. z., § 94, § 98)

Žiadosti sa podávajú len v elektronickej podobe, cez Akademický informačný systém AiS2.

Návod na podanie žiadosti o lôžko

Kritéria pri rozdeľovaní:

 • sociálne pomery v rodine (neúplnosť rodiny - sirota, polosirota, rozvod, nezamestnanosť, dávky hmot. núdze) doložiť:
  –  úmrtný lisť, rozsudok o rozvode (postačuje prvá strana), zverenie do výchovy a výživné,
  –  potvrdenie o nezamestnanosti, potvrdenie o dávkach v hmotnej núdzi 
 • zdravotné dôvody - študent
  – držiteľ preukazu ZŤP (rozhodnutie o miere funkčnosti, fotokópia preukazu ZŤP)
  - potvrdenie odborný lekár
 • vzdialenosť (program automaticky pridá km)

Zaevidovanie žiadosti o lôžko v AiS-e:

Študent si v programe AiS2 pozrie stav žiadosti:

 • Termín: 10. 05. 2021
 • overená = ÁNO
 • akceptovaná = ÁNO - lôžko bolo študentovi pridelené
 • akceptovaná = NIE - lôžko nebolo študentovi pridelené

Študent si v programe "UBYTOVANIE" vyberie izbu:

 • Termín: 15. - 19. 05. 2021

Rezervácia izby - manuál

Dôležité upozornenia:

 • Študentom, ktorí porušovali domový poriadok a interné predpisy ŠD SÚZ UMB v akademickom roku, nebude žiadosť o lôžko na AR 21/22 akceptovaná.
 • Po zaevidovaní žiadosti, už nie je možné dodatočné prikladanie príloh.
 • Vážne dôvody, ktoré žiadateľ uvedie v odvolaní, musia byť vierohodne doložené aktuálnym úradným (odborným) dokladom potvrdzujúcim tento stav.
 • Čestné prehlásenie nie je akceptované ako doklad z dôvodu, že by došlo k porušeniu rovnosti medzi posudzovanými účastníkmi.