https://www.umb.sk/cms/handler.php
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Správa účelových zariadení UMB - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah

Prideľovanie ubytovania

Kompletná databáza žiadateľov o lôžko, zoznamy študentov s prideleným a neprideleným lôžkom, ostatné informácie týkajúce sa prideľovania lôžok a ubytovania na ŠD1, 2, 3, 4, 5: SÚZ UMB Tr. SNP 53, 048/ 446 69 17

Prideľovanie lôžok na ktorýkoľvek z internátov UMB prebieha centrálne cez SÚZ UMB a ŠIR. Preto je bezpredmetné zasielať žiadosti na jednotlivé študentské domovy či dekanáty fakúlt. Vedúca ŠD ubytuje iba tých študentov, ktorých má uvedených v zoznamoch zo SÚZ UMB, resp. od študentskej internátnej rady.

Kapacita SÚZ UMB pre študentov denného štúdia je 2 265 lôžok pre potreby 6 fakúlt UMB. SÚZ UMB rieši žiadosti o ubytovanie študentov UMB, ktorí študujú 1., 2., a 3. stupeň denného štúdia.

Študenti externého štúdia sa môžu ubytovať len krátkodobo formou hosťovského ubytovania po dohode s vedúcou príslušného ŠD.

Ďalej SÚZ poskytuje ubytovanie vo vyčlenenej kapacite zamestnancom UMB, externým pracovníkom UMB a pracovným návštevám.

Ani jeden z internátov SÚZ UMB nie je stavaný bezbariérovo. Vstup do budov ŠD 1, 2, 3 je cez schodište, vstup do ŠD 5 je bezbarierový, v budovách sú k dispozícii výťahy. V budove ŠD 4 nie je výťah, vstup do budovy je priamy, vo vestibule budovy je schodište.

V prípade študentov s ťažkým zdravotným postihnutím (vozíčkar, nevidomý ap.) odporúčame pred alebo pri podávaní žiadosti o lôžko informovať sa na riaditeľstve SÚZ.

Proces prideľovania lôžok na akademický rok študentom denného štúdia je výhradne v kompetencii riaditeľa SÚZ, s ktorým úzko spolupracuje študentská internátna rada.

Prideľovanie lôžok nie je správnym konaním a študentovi naň nevyplýva nárok zo zákona.
Prideľovanie lôžok študentom prebieha každoročne etapovite podľa rokov štúdia.

1. kolo = študenti UMB
2. kolo = študenti UMB - uchádzači

Študentovi I. II. a III. stupľa štúdia, je pridelené lôžko v ŠD na príslušný akademický rok, t.j. na 10 mesiacov.

Poplatok za ubytovanie sa uhrádza pred príslušným semestrom, poplatok za lôžko musí študent uhradiť výlučne bezhotovostným bankovým prevodom:
- ZIMNÝ SEMESTER (september - január) uhrádza sa pred nástupom na ŠD do 15. 08. - platba už pripísaná na účet ubytovateľa
- LETNÝ SEMESTER (február - jún) uhrádza sa v termíne 01. - 20. 02. -  platba už pripísaná na účet ubytovateľa

O prípadných úpravách platieb budú študenti informovaní na web stránke a prostredníctvom verejných oznamov na nástenkách ŠD.

V rámci jednotlivých kôl budú informácie o ich výsledku sprístupnené vždy až od termínu uvedeného ako termín výsledkov. Do tej doby trvá odmietnutie sprístupnenia informácií a to z dôvodu hromadného spracovávania vstupných dát a ich vyhodnocovania.

Upozornenie pre všetkých žiadateľov o lôžko.
Počas akademického roka, mimo vyhlásených kôl na prideľovanie lôžok, sa môžu študenti priebežne osobne informovať u vedúcich ŠD, či sa neuvoľnilo lôžko po odchádzajúcom študentovi. Nepodáva sa už písomná žiadosť o lôžko! Uvoľnenie lôžka počas semestra je vec náhody a nikto zo SÚZ nevie dopredu určiť, kedy a koľko lôžok sa uvoľní, alebo či sa vôbec nejaké lôžka uvoľnia.

V prípade, že študent napriek týmto pokynom a informáciám, zašle akúkoľvek žiadosť o lôžko mimo vyhláseného termínu, resp. opakovanú žiadosť, rozhodne o tejto žiadosti riaditeľ SÚZ v lehote 15 dní odo dňa doručenia. Ak v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že žiadosť zamietol. Na výsledok riešenia takýchto žiadostí sa musí žiadateľ informovať osobne alebo telefonicky na SÚZ 048/446 6917.