Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Správa účelových zariadení UMB

Správa účelových zariadení UMB

Správa účelových zariadení UMB
Trieda SNP 53, 
974 00 Banská Bystrica

Tel: +421 48 446 69 11 
www.ubytovanie.umb.sk

GPS: 48.738984,19.165215

Ako nás nájdete:

  • zo železničnej stanice pešo 10 min. smer Sídlisko
  • z autobusovej stanice – pešo smer žel. stanica a Sídlisko (15 min. )

SÚZ bola zriadená dňa 1.1.1995 rozhodnutím rektora UMB v Banskej Bystrici, č.724/94 zo dňa 10.12.1994, v zmysle § 10, ods. 1, písm. e) a § 13, ods. 3, zákona o vysokých školách č. 172/1990 Zb.z. v znení neskorších predpisov.
Bola zriadená ako samostatná organizačná zložka UMB s delegovanou právnou subjektivitou v oblasti:

  • pracovno-právnej a sociálnej
  • hospodárskej v rámci schváleného rozpočtu UMB
  • podnikateľskej podľa všeobecne platných právnych predpisov
  • organizačnej
  • v ďalších oblastiach podľa rozhodnutia UMB (prerozdeľovanie lôžok, poskytovanie stravovania, odvolacie konanie v oblasti ubytovania).

Predmet činnosti SÚZ UMB je v zriaďovacej listine vymedzený ako poskytovanie ubytovacích a stravovacích služieb v pôsobnosti UMB.
Je organizačnou zložkou verejnej vysokej školy UMB. Nie je však právnickou osobou. Tou je jej zriaďovateľ UMB. Riadi sa zákonom č. 131/2002 o vysokých školách v znení neskorších predpisov, smernicami, pokynmi, rozhodnutiami UMB, internými smernicami SÚZ, Domovým poriadkom SÚZ a ich doplnkami.
Vyhlásenie k poškodzovaniu majetku SÚZ UMB
Organizačne sa SÚZ UMB skladá z riaditeľstva správy a ním riadených prevádzkových jednotiek:
riaditeľstvo správy: Tr. SNP 53, Banská Bystrica

Študentské domovy:

Študentské jedálne a bufety:

ŠJ1, ul. Tajovského 40 (ŠD1)
Výdajné miesto, ul. Tr. SNP 53 (ŠD4)

Na čele celej SÚZ UMB je riaditeľ, ktorý organizačne riadi chod vyššie uvedených pracovísk ako i spôsob rozdeľovania a prideľovanie lôžok študentom UMB. Spolupracuje so študentskou internátnou radou.
SÚZ poskytuje študentom UMB sociálne služby, a to ubytovacie a stravovacie.

kontakt: Ing. Mrena Jozef, riaditeľ SÚZ UMB,  jozef.mrena@umb.sk

I


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici