Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Štúdium - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Správa účelových zariadení UMB

Správa účelových zariadení UMB

Správa účelových zariadení UMB
Trieda SNP 53, 
974 00 Banská Bystrica

Tel: +421 48 446 69 11 
www.ubytovanie.umb.sk

GPS: 48.738984,19.165215

Ako nás nájdete:

SÚZ bola zriadená dňa 1.1.1995 rozhodnutím rektora UMB v Banskej Bystrici, č.724/94 zo dňa 10.12.1994, v zmysle § 10, ods. 1, písm. e) a § 13, ods. 3, zákona o vysokých školách č. 172/1990 Zb.z. v znení neskorších predpisov.
Bola zriadená ako samostatná organizačná zložka UMB s delegovanou právnou subjektivitou v oblasti:

Predmet činnosti SÚZ UMB je v zriaďovacej listine vymedzený ako poskytovanie ubytovacích a stravovacích služieb v pôsobnosti UMB.
Je organizačnou zložkou verejnej vysokej školy UMB. Nie je však právnickou osobou. Tou je jej zriaďovateľ UMB. Riadi sa zákonom č. 131/2002 o vysokých školách v znení neskorších predpisov, smernicami, pokynmi, rozhodnutiami UMB, internými smernicami SÚZ, Domovým poriadkom SÚZ a ich doplnkami.
Vyhlásenie k poškodzovaniu majetku SÚZ UMB
Organizačne sa SÚZ UMB skladá z riaditeľstva správy a ním riadených prevádzkových jednotiek:
riaditeľstvo správy: Tr. SNP 53, Banská Bystrica

Študentské domovy:

Študentské jedálne a bufety:

ŠJ1, ul. Tajovského 40 (ŠD1)
Výdajné miesto, ul. Tr. SNP 53 (ŠD4)

Na čele celej SÚZ UMB je riaditeľ, ktorý organizačne riadi chod vyššie uvedených pracovísk ako i spôsob rozdeľovania a prideľovanie lôžok študentom UMB. Spolupracuje so študentskou radou.
SÚZ poskytuje študentom UMB sociálne služby, a to ubytovacie a stravovacie.

So žiadosťami o poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám týkajúcich sa činnosti a pôsobnosti SÚZ, sa obracajte na riaditeľa:

písomne: SÚZ UMB,Tr. SNP 53, 974 00 Banská Bystrica

riaditeľ : Ing. Mrena Jozef

osobne: utorok 7,30 – 8,30 hod. resp. podľa dohodnutého termínu

V prípade písomného podania musí byť uvedené, že ide o " Žiadosť o poskytnutie informácie". Musí byť uhradená suma podľa sadzobníka úhrad.

Sadzobník úhrad za poskytnutie informácií:

Informácie poskytnuté písomnou formou budú zasielané žiadateľovi výhradne doporučene na dobierku. To znamená, že pošta nedoručí listovú zásielku skôr, ako adresát uhradí dobierku. Cena dobierky bude pozostávať z poštovného a materiálových nákladov podľa uvedeného sadzobníka úhrad.