Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Všeobecné informácie

Všeobecné informácie o platbách na UMB

1. Úhrada poplatkov spojených so štúdiom sa realizuje výhradne bezhotovostným prevodom na bežný účet UMB číslo účtu IBAN: SK7581800000007000095590 BIC: SPSRSKBA (starší tvar 7000095590/8180) s uvedením nasledujúcich platobných údajov:

Konštantný symbol (KS): 0308

Variabilný symbol (VS) – slúži ako identifikátor účelu platby:
• uviesť podľa príslušného druhu poplatku danej fakulty

 • Prijímacie konanie
 • Školné
 • Preukazy
 • Ubytovanie
 • Stravovanie
 • Rigorózne konanie
 • Habilitačné konanie
 • Doklady o štúdiu

Špecifický symbol (ŠS) - slúži ako identifikátor platiteľa - uviesť:

 • IO osoby v AIS = Identifikátor Osoby (číselný login, resp. v systéme AIS v aplikácii VSES017 vedľa mena študenta - podľa obrázka alebo v nových správach v systéme AiS2).
Všeobecné informácie

Špecifický symbol (ŠS) u prijímacieho konania - uviesť:

 • uchádzači SR - rodné číslo
 • zahraniční uchádzači - dátum narodenia v tvare DDMMRR

V prípade nedodržania požadovaných platobných údajov (správny VS a ŠS) sa bude platba považovať za neuhradenú.

Každý druh poplatku je potrebné uhradiť samostatne (rôzne variabilné symboly).

2. Doklad o uhradení poplatku za daný úkon je povinnou prílohou žiadosti alebo prihlášky, okrem poplatku za preukaz študenta.

3. Úhrada poplatkov spojených s ubytovaním sa realizuje výhradne bezhotovostným prevodom na bežný účet UMB číslo účtu IBAN: IBAN: SK4481800000007000095857
BIC: SPSRSKBA (viď: Ubytovanie)


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici