Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Platby UMB - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Všeobecné informácie

Všeobecné informácie o platbách na UMB

1. Úhrada poplatkov spojených so štúdiom sa realizuje výhradne bezhotovostným prevodom na bežný účet UMB číslo účtu IBAN: SK7581800000007000095590 BIC: SPSRSKBA (starší tvar 7000095590/8180) s uvedením nasledujúcich platobných údajov:

Konštantný symbol (KS): 0308

Variabilný symbol (VS) – slúži ako identifikátor účelu platby:
• uviesť podľa príslušného druhu poplatku danej fakulty

Špecifický symbol (ŠS) - slúži ako identifikátor platiteľa - uviesť:

Všeobecné informácie

Špecifický symbol (ŠS) u prijímacieho konania - uviesť:

V prípade nedodržania požadovaných platobných údajov (správny VS a ŠS) sa bude platba považovať za neuhradenú.

Každý druh poplatku je potrebné uhradiť samostatne (rôzne variabilné symboly).

2. Doklad o uhradení poplatku za daný úkon je povinnou prílohou žiadosti alebo prihlášky, okrem poplatku za preukaz študenta.

3. Úhrada poplatkov spojených s ubytovaním sa realizuje výhradne bezhotovostným prevodom na bežný účet UMB číslo účtu IBAN: IBAN: SK4481800000007000095857
BIC: SPSRSKBA (viď: Ubytovanie)