Rigorózne konanie

Rigorózne konanie


Banka: Štátna pokladnica
Číslo účtu: IBAN: SK7581800000007000095590
                  BIC: SPSRSKBA
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: podľa príslušného druhu poplatku danej fakulty
Špecifický symbol:
ID osoby v AIS

Z dôvodov automatizovaného spracovania poplatkov v informačnom systéme akceptujeme len bezhotovostné platby.

Poplatky platné pre akademický rok 2016/2017:

1. Poplatok za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho konania a s obhajobou rigoróznej práce(§ 92 ods. 13 zákona)

  • vo výške                                                                                                          540 EUR  pre všetky fakulty

Fakulta UMB

Variabilný symbol

Filozofická fakulta

3042

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

4042

Fakulta prírodných vied

5042

Pedagogická fakulta

7042

Právnická fakulta UMB

8042

Uchádzač o rigorózne konanie uhradí stanovený poplatok najneskôr súčasne s podaním prihlášky na rigorózne konanie.

2. Poplatok za úkony spojené s vydaním diplomu o priznaní akademického titulu absolventom magisterského štúdia, ktorí vykonali rigoróznu skúšku (§ 92 ods. 14)

  • vo výške                                                                                                    50 EUR   pre všetky fakulty

Fakulta UMB

Variabilný symbol

Filozofická fakulta

3052

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

4052

Fakulta prírodných vied

5052

Pedagogická fakulta

7052

Právnická fakulta UMB

8052