Habilitačné konanie

Habilitačné konanie

Banka: Štátna pokladnica
Číslo účtu: IBAN: SK7581800000007000095590
                  BIC: SPSRSKBA
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: podľa fakulty

Fakulta UMB

Habilitačné konanie (doc.)

Inauguračné konanie (prof.)

Variabilný symbol

v slovenskom a českom jazyku

v cudzom jazyku

v slovenskom a českom jazyku

v cudzom jazyku

Ekonomická fakulta

1 450

2 230

2 110

3 100

1223

Filozofická fakulta

2 120

2 450

2 860

3 400

3223

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

2 460

4 400

3 870

5 700

4223

Fakulta prírodných vied

1 460

1 760

2 150

2 800

5223

Pedagogická fakulta

1 800

2 130

2 700

3 400

7223

Poplatok za habilitačné a inauguračné konanie ( v €)