Doklady o štúdiu

Doklady o štúdiu

Banka: Štátna pokladnica
Číslo účtu: IBAN: SK7581800000007000095590
BIC: SPSRSKBA
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: podľa fakulty

 Poplatky za vydanie dokladov o štúdiu a ich duplikátov:

vystavenie duplikátu výkazu o štúdiu  10 EUR
výpis výsledkov štúdia v priebehu štúdia v slovenskom jazyku  10 EUR
výpis výsledkov štúdia za celú dobu štúdia v slovenskom jazyku  15 EUR
výpis výsledkov štúdia v priebehu štúdia v cudzom jazyku    
-      1. normostrana  20 EUR
-      2. a každá ďalšia normostrana   10 EUR
výpis výsledkov štúdia za celú dobu štúdia v cudzom jazyku  
-      1. normostrana  25 EUR
-      2. a každá ďalšia normostrana 12 EUR
kompletný výpis výsledkov štúdia absolventa v cudzom jazyku, 
ak fakulta zabezpečuje preklad a je potrebné archívne vyhľadávanie 
100 EUR

kompletný výpis výsledkov štúdia v slovenskom jazyku,
ak je potrebné archívne vyhľadávanie

 
-      bakalárske, magisterské, inžinierske štúdium  20 EUR
-      spojené magisterské, inžinierske štúdium  35 EUR
iné potvrdenia súvisiace so štúdiom (napr. informačný list k predmetu) 3,50 EUR
/ 1 strana

Za vydanie dokladov o štúdiu a ich kópii absolvent uhradí poplatky najneskôr ku dňu ich vydania.

 

Poplatky za uznávanie  dokladov o vzdelaní podľa § 106 ods. 2 písm. a) zákona

Doklady o vzdelaní vydané zahraničnými vysokými školami (na účely vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 238/2005 Z. z. o postupe pri uznávaní dokladov o vzdelaní) sú:

  1. vysokoškolské diplomy
  2. vysvedčenia o štátnych skúškach
  3. doklady o udelených akademických tituloch, vedecko-pedagogických tituloch, umelecko-pedagogických tituloch a vedeckých hodnostiach.

O uznaní dokladov o vzdelaní na základe žiadosti žiadateľa rozhoduje rektorát a rozhodnutia vydáva rektor na základe návrhu príslušnej fakulty, kde sa uvedený alebo príbuzný študijný program realizuje (postupy a podmienky uznávania stanovuje univerzitná Smernica č. 5/2005-VŠ o jednotnom rámci pre transparentnosť kvalifikácií a schopností, o uznávaní štúdia a o uznávaní dokladov o vzdelaní).

 

a)  vydanie rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní na základe medzinárodnej dohody o vzájomnom uznávaní a rovnocennosti dokladov o vzdelaní medzi SR a príslušným štátom                                    

SR a príslušným štátom     
75 EUR  
b) vydanie rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní bez doplňujúcich skúšok                                      75 EUR

c)   vydanie rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelanípri vykonaní doplňujúcich skúšok    

75 EUR
 d) vykonanie predpísaných doplňujúcich skúšok     50 EUR / skúška

e) vykonanie štátnej skúšky vrátane obhajoby záverečnej práce v prípade predpísaného dopracovania  

250 EUR
f) duplikát rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní     20 EUR

 

Za uznávanie dokladov o vzdelaní a ich kópií žiadateľ uhradí poplatky najneskôr ku dňu ich  vydania.