Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Kreditový systém štúdia

Kreditový systém štúdia

Kreditový systém štúdia využíva zhromažďovanie a prenos kreditov. Kredity sa prideľujú za povinné, povinne voliteľné a výberové predmety, ktoré úspešne absolvujete v priebehu štúdia študijného programu. Zratúvajú sa kredity získané v rámci štúdia predmetov na materskej fakulte, ale aj v rámci časti štúdia na inej fakulte Univerzity Mateja Bela alebo v rámci štúdia na inej vysokej škole v Slovenskej republike a v zahraničí.

V súlade so Študijným poriadkom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici je určená maximálna výmera 22 hodín týždenne v dennom štúdiu a v externom štúdiu tvorí štvornásobok týždennej výmery hodín predmetu v dennej forme štúdia. Predmety v odporúčanom študijnom pláne sú zostavené tak, aby rešpektovali maximálnu týždennú výmeru 22 hodín a minimálnu kreditovú dotáciu na jeden predmet 2 kredity.

Predmety v rámci kreditovej dotácie si zapisujete v Akademickom informačnom systéme (AIS). Na úspešné zvládnutie štúdia musíte absolvovať všetky povinné predmety študijného programu a získať predpísaný počet kreditov za absolvovanie povinne voliteľných predmetov. Výberové predmety si zapisujete podľa vlastného rozhodnutia alebo usmernenia kreditového koordinátora na fakulte z predmetov, ktoré ponúka Vaša fakulta alebo iná fakulta UMB.

K výberovým predmetom patria predmety iného študijného programu ponúkaného na fakulte alebo iných fakultách Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V bakalárskom štúdiu tvoria 10 % z počtu kreditov a v magisterskom/inžinierskom štúdiu 15 % z počtu kreditov. Znamená to, že z kreditovej dotácie 60 kreditov za akademický rok pripadá na výberové predmety 6 kreditov v bakalárskom štúdiu a v magisterskom/inžinierskom štúdiu 9 kreditov.

Termíny na prihlasovanie predmetov študijného programu sú uvedené v časovom harmonograme akademického roka. V prvej etape sa prihlasujete na predmety v rámci fakulty (mesiac apríl) a v rámci UMB (mesiac máj). Študenti prvých rokov štúdia po zápise na štúdium sa prihlasujú na predmety v súlade s usmernením príslušnej fakulty v mesiacoch august – september. Viac informácií o výbere predmetov z inej fakulty nájdete v sprievodcoch štúdiom uverejnených v AIS. AIS umožňuje študentovi pridať predmet z ponuky jeho odporúčaného študijného plánu študijného programu svojej fakulty a zároveň vyhľadať predmet v ponuke iného študijného programu fakulty a ostatných fakúlt UMB. Maximálny počet prihlásených študentov na predmet sa môže určiť tzv. obmedzením. Za ponuku predmetov študijného programu a určenie počtu študentov na predmet zodpovedajú katedry (katedrová ponuka predmetov).

Kreditový systém štúdia umožňuje študentovi odbornú profiláciu v zapísanom študijnom programe a zároveň vytvára priestor na rozšírenie svojho poznania o predmety, ktoré nie sú súčasťou jeho študijného programu.

Prípadné problémy spojené s prihlasovaním a zápisom predmetov v AIS zašlite elektronicky administrátorom AIS na fakulte.

 

 
Aktualizované dňa  29. júna 2018

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici