Udeľované akademické tituly a dĺžka štúdia na UMB

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici patrí medzi popredné slovenské univerzity a je súčasťou európskeho vzdelávacieho a výskumného priestoru. Ponúka klasické univerzitné spektrum možností vzdelávania vo všetkých troch stupňoch a formách štúdia v oblasti pedagogických, sociálnych, ekonomických, právnych, humanitných, prírodných a informatických vied, matematiky, politológie, medzinárodných vzťahov a cudzích jazykov.

Podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov je štandardná dĺžka pre bakalárske študijné programy v dennej forme štúdia najmenej tri roky a najviac štyri akademické roky a v externej forme štúdia najmenej tri a najviac päť akademických rokov. Štandardná dĺžka štúdia pre magisterské/inžinierske študijné programy je v dennej forme štúdia najmenej jeden a najviac tri akademické roky a v externej forme štúdia najmenej dva a najviac štyri akademické roky.

Absolventom bakalárskeho štúdia sa udeľuje  titul „bakalár“ (v skratke Bc.). Absolventom magisterského štúdia je udeľovaný akademický titul „magister“ (v skratke Mgr.) a absolventom inžinierskeho štúdia akademických titul „inžinier“ (v skratke Ing.).

Úspešní absolventi, ktorí získali titul „magister“, môžu vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce v študijnom odbore, v ktorom získali vysokoškolské vzdelanie alebo v príbuznom študijnom odbore. Po jej vykonaní im UMB udeľuje akademický titul podľa študijného odboru (JUDr., PaedDr., PhDr., RNDr.).

Doktorandské štúdium uskutočňujú všetky fakulty Univerzity Mateja Bela. Štandardná dĺžka štúdia pre doktorandský študijný program je v dennej forme štúdia tri alebo štyri akademické roky, v externej forme štúdia je štyri alebo päť akademických rokov. Absolventom doktorandského štúdia sa udeľuje akademický titul „doktor“ („philosophiae doctor“, v skratke „PhD.“). Skratka „PhD.“ sa uvádza za menom.

V súlade s § 65 ods. 2 zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov štúdium podľa študijného programu nesmie presiahnuť štandardnú dĺžku o viac ako dva roky.

Univerzita Mateja Bela už od  roku 2001 realizuje výučbu v kreditovom systéme štúdia založenom na zásadách ECTS (Európskeho systému transferu kreditov) na všetkých fakultách. Kreditový systém štúdia Univerzita Mateja Bela aplikuje vo všetkých formách a stupňoch štúdia.