Individuálne kariérové poradenstvo

Individuálne kariérové poradenstvo

Chcete spoznať svoje hodnoty a tak si vybudovať vlastnú značku?

Chcete spoznať svoje kvality v živote?

Chcete nájsť svoje kariérové smerovanie? 

Máte záujem zistiť odpovede na otázky?

 

Objednajte si termín na individuálne kariérové poradenstvo

u kariérovej poradkyne Janky.

 

Kariérové poradenstvo prebieha formou individuálnych konzultácií s dĺžkou 60 – 90 min a v trvaní približne päť a viac stretnutí. Na prvom stretnutí sa dohodne bezplatný poradenský kontrakt a určí sa cieľ kariérového poradenstva. Konzultácie prebiehajú formou rozhovoru a metód zážitkového učenia sa.

Kariérová poradkyňa dodržiava zásady etického kódexu Kariérneho centra UMB.

Termín si môžete objednať na jana.stefanikova@umb.sk.