Kariérne centrum UMB

Kariérne centrum UMB

Kariérne centrum Univerzity Mateja Bela vzniklo v rámci projektu s názvom „Zavedenie systému rozvoja kariérneho poradenstva“ a od roku 2008 funguje ako organizačná súčasť referátu celoživotného vzdelávania UMB.

Poslaním Kariérneho centra UMB je podporiť našich študentov v hľadaní, príprave a sprostredkovaní ich budúcej kariéry. V zmysle tohto poslania je našou úlohou:

 • podporiť študentov v rozpoznávaní vlastných potencialít a o možnostiach ich reálneho naplnenia v praxi,
 • poskytovať študentom príležitosť zdokonaľovať ich zručnosti, ktoré zvyšujú možnosti uplatnenia nielen na trhu práce,
 • pomôcť študentom nadviazať kontakty so zamestnávateľskými organizáciami a združeniami, ktoré ponúkajú zaujímavé pracovné príležitosti.

Služby, ktoré ponúkame

 • poskytujeme informácie o voľných pracovných pozíciách, graduate, trainee a internship programoch, odborných stážach a súťažiach na Slovensku i v zahraničí, ktoré ponúkajú naše partnerské spoločnosti,
 • organizujeme Univerzitný deň kariéry – veľtrh pracovných a kariérnych príležitostí pre študentov UMB,
 • poskytujeme individuálne a skupinové kariérové poradenstvo pre študentov UMB,
 • podporujeme prednášky a workshopy zamestnávateľov so študentmi UMB,
 • organizujeme semináre a tréningy pre študentov UMB v oblasti kariérneho a personálneho poradenstva.

 

Pre študentov

Kariérne centrum UMB Vám pomôže otvoriť dvere k Vášmu sebapoznaniu a profesijnej orientácii, vstúpiť do nich ale musíte sami.

Potrebujete sa zorientovať v sebe samom a vo svojom kariérnom smerovaní?
Chcete využiť svoj talent a schopnosti vo Vašej budúcej práci naplno?
Potrebujete získať informácie o pracovných príležitostiach a stážach?
Chcete získať cenné kontakty na potenciálnych zamestnávateľov?

Ak ste si aspoň na jednu z týchto otázok odpovedali "áno" navštívte Vašu univerzitnú kariérovú poradkyňu a využite bezplatné služby kariérového poradenstva na UMB.

Kariérne centrum UMB Vám pomôže otvoriť dvere k Vášmu sebapoznaniu.

Poradenstvo

 • individuálne poradenstvo
 • konzultácia životopisov
 • workshopy zážitkového kariérového poradenstva
 • tréningy mäkkých zručností

 

Pre firmy

Kariérne centrum UMB spolupracuje so zamestnávateľskými spoločnosťami s národnou i medzinárodnou pôsobnosťou. Rôznorodé zameranie 6 fakúlt UMB ponúka možnosť využitia perspektívnych študentov a absolventov pre rôzne sféry trhu práce. Možno práve Vy nájdete prostredníctvom aktivít Kariérneho centra UMB nový potenciál pre Vašu spoločnosť.

Služby, ktoré ponúkame

 • organizovanie univerzitného veľtrhu pracovných príležitostí Univerzitný deň kariéry,
 • organizovanie podujatia Zo školy na zimák - Univerzitný deň pracovných príležitostí,
 • realizovanie prednášok, seminárov a workshopov na pôde UMB,
 • sprostredkovanie pracovných ponúk na stránke (služba je za poplatok, ktorý sa odvíja od počtu hľadaných pozícií alebo od dĺžky spolupráce),
 • zverejňovanie informačných materiálov o stážach, súťažiach, absolventských programoch, projektov pre študentov na stránke www.kc.umb.sk (bezplatne do odvolania),
 • vypísanie tém záverečných bakalárskych a diplomových prác pre študentov UMB (bezplatne),
 • zverejnenie firemného bannera na stránke www.kc.umb.sk (za poplatok),
 • výlep plagátov a informačných materiálov na vývesných tabuliach vo vybraných fakultách UMB (za poplatok).

 

 

Kontakt

Mgr. Petra Žaludová

Mgr. Petra Žaludováreferentka

Telefón 048/446 1118   +421 905 273 879E-mailpetra.zaludova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie