Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Etický kódex študenta

  Akademická etika

  Študentská komunita Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici si je vedomá skutočnosti, že etika je dôležitá pre kvalitu štúdia, je zárukou korektného akademického správania, súčasťou univerzitnej kultúry a posilňovania dobrého mena. Neetické konanie študentov na pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a v osobnom vystupovaní znevažuje vzdelávanie a spoločné akademické úsilie, znižuje úroveň získaných diplomov, vedie k morálnemu ohrozeniu štúdia a pracovísk. Preto je potrebné podporovať mravné konanie a aktívne vystupovať proti všetkým neetickým praktikám, ktoré bránia študentom a Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici dosahovať jej ciele. Je potrebné zamedziť prejavom nekultúrnosti, intolerancii korektných prístupov vo vzdelávaní, všetkému, čo znižuje dôstojnosť človeka a vytvára negatívny obraz o študentoch a štúdiu.

  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici definuje akademickú nečestnosť ako čin, ktorý narúša práva iných študentov, týkajúci sa vykonávania a hodnotenia ich práce, alebo ktorý zahŕňa prezentovanie práce niekoho iného ako svoje vlastné. Zároveň uplatňuje princíp nulovej tolerancie voči záležitostiam, ktoré sa týkajú akademickej etiky. Väčšina foriem akademickej nečestnosti sa v podstate neodlišuje od klamania a krádeže.

  Etika a akademická integrita

  Akademická etika študentov predpokladá plnenie študijných povinností bez podvodov, klamstiev a v súlade s akademickými štandardmi vo svete, ale aj s univerzitnými predpismi a legislatívou. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej len UMB) a Etický kódex študenta UMB očakáva od študentov UMB dodržiavanie dohodnutých pravidiel. Etický kódex študenta UMB je vnímaný ako dôležitá zložka etickej politiky UMB, ako organická súčasť strategických dokumentov univerzity, jej hodnôt a poslania. Je úzko prepojený s Etickým kódexom zamestnanca UMB a Etickou komisiou študenta UMB.

  Hodnoty študenta UMB

  Etický kódex študenta UMB je vyjadrením snahy nás, študentov, rešpektovať tradičné hodnoty, ku ktorým sa hlásil už Matej Bel. Svojou iniciatívou chceme podporovať legislatívne a etické pravidlá, a tým prispievať k rozvoju UMB a spoločnosti, v ktorej žijeme.

  Sloboda myslenia

  Nárok mať vlastný názor, ktorý neobmedzuje dôstojnosť a humanitu. Právo na autonómiu, úctu a rešpekt, korektný dialóg.

  Študent prezentuje svoje názory, pričom zachováva slušnosť, úctu a rešpekt k názorom spolužiakov a pedagógov. Vedie aktívny dialóg, pričom kladie dôraz na kritickosť a získavanie nových poznatkov.

  Študent aktívne vystupuje proti všetkým extrémnym prejavom rasizmu, diskriminácii, náboženskej intolerancii, sociálnej neznášanlivosti, znevažovaniu sexuálnej orientácie, extrémizmu.

  Zodpovednosť

  Uvedomenie si svojich povinností.

  Študent je celkovo zodpovedný za svoje konanie na akademickej pôde i na verejnosti, za svoj študijný výkon a študijné výsledky, správanie sa voči pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom, k priestorom, majetku a životnému prostrediu a za využívanie informačno-komunikačných technológií.

  Študent nesie pred spolužiakmi a kolegami spoluzodpovednosť za dobré meno odboru, fakulty, UMB a uvedomuje si potrebu praktického využitia svojich vedomostí. Podporuje aktivity zamerané na zdravý životný štýl a zvyšovanie kvality života, podporuje kultúru dobrého života vo svojom vedeckom úsilí, vzdelávaní aj osobnom vystupovaní. Zaujíma podľa možnosti aktívny kritický postoj pri potláčaní takých praktík, ktoré znižujú kvalitu života a poškodzujú zdravie, akademický kredit UMB či jednotlivých osôb (študenta, zamestnanca, pedagóga, partnerov a históriu UMB).

  Dobré meno

  Váženie si cti a budovanie dobrej povesti.

  Študent koná na verejnosti, iných univerzitách a v zahraničí reprezentatívne.

  Študent neznevažuje dobré meno pedagógov, študentov, univerzity, či fakulty, nevyvoláva verejné pohoršenie. Nespráva sa v rozpore s dobrými mravmi.

  Dôvera

  Práca na hodnovernosti a kredibilite.

  Študent podporuje študentskú integritu, vystupuje proti neetickým praktikám.

  Študent sa vyvaruje podvodov a neetických praktík, nekorektného prístupu pri štúdiu a praktík, ktoré znevažujú akademické prostredie, štúdium a dobré vzťahy, najmä medzi študentmi a pedagógmi.

  Inovatívnosť

  Otvorenosť pre nové možnosti.

  Študent šíri nové vedecké poznatky, vyhľadáva ich a tiež vyžaduje. Študent pri svojom štúdiu a výskume reaguje na potreby praxe.

  Študent je kritický a vhodne využíva informačné zdroje, vyvaruje sa plagiátorstva.

  Humanizmus

  Láska a úcta k človeku.

  Študent rešpektuje osobnosť každého človeka i jeho osobné potreby. Presadzuje hodnoty súvisiace s humanitou v celom svojom konaní.

  Študent aktívne bojuje proti prejavom nehumánnosti.

  Spravodlivosť

  Rešpektovanie pravidiel.

  Študent má právo na spravodlivý prístup, rovnosť pri hodnotení.

  Študent dodržiava zákonné požiadavky a riadi sa podľa noriem UMB.

  Porušenie akademickej etiky

  Podvádzanie

  1. Používanie nedovolených materiálov ako sú knihy, mobilné telefóny a informačné technológie alebo poznámky pre zodpovedanie otázok na skúškach a testoch. 
  2. Odpisovanie úloh, písomných prác, seminárnych prác, odpovedí pri skúškach a testoch od iných študentov alebo autorov.
  3. Napomáhanie alebo umožnenie podvádzania niekomu inému.

  Plagiátorstvo

  1. Vydávanie práce iného autora za vlastnú. 
  2. Parafrázovanie myšlienok z práce inej osoby bez odkázania na pôvodný zdroj. 
  3. Neoznačenie priameho citátu adekvátnou citáciou/bibliografickým zápisom.
  4. Doslovné kopírovanie, použitie vybraných fráz z práce niekoho iného alebo preberanie informácií, dát, myšlienok, slov alebo teórií bez použitia citácie a označenia zdroja.

  Ďalšie formy porušenia akademickej etiky

  1. Porušenie autorských práv alebo bežnej akademickej praxe (napr. sprístupnenie autorom, pedagógom časti  materiálu, jeho zaslanie e-mailom v rámci legalizovaných programov a pod.).
  2. Manipulovanie a falšovanie výsledkov skúšok, testov alebo dát a informácií z výskumov. 
  3. Preberanie a kopírovanie dizajnu, obrázkov, schém, alebo celých internetových stránok bez náležitého uvedenia zdroja a autora. 
  4. Predloženie práce alebo časti práce, ktorá bola vypracovaná a predložená na inom alebo tom istom predmete, bez predchádzajúceho súhlasu vyučujúceho a štandardného odkazu na pôvodnú prácu. 
  5. Manipulovanie a falšovanie informácií za účelom získania výhody. 
  6. Spolupráca s inou osobou alebo osobami na skúškach, testoch, úlohách, projektoch, výskumných prácach a iných zadaniach bez predchádzajúceho súhlasu vyučujúceho. 
  7. Predávanie alebo poskytovanie seminárnych a iných prác, úloh a ďalších zadaní iným osobám pre účel plagiátorstva. 
  8. Podplácanie alebo pokus o podplácanie vyučujúceho.
  9. Využívanie súkromných moderných technických prostriedkov (informačno-komunikačných technológií) v bezprostrednom vyučovacom procese, na skúškach a konzultáciách bez predbežného súhlasu vyučujúceho.

  Správanie sa študenta UMB mimo vyučovacieho procesu

  1. Očakáva sa slušné a úctivé správanie sa k spolužiakom, zamestnancom UMB mimo pedagogického procesu, ako aj na verejnosti. Vystupovanie bez vulgárnych a agresívnych prejavov, negatívnych emócii a správania, ktoré poškodzujú dobré meno UMB alebo štúdia. V prípade porušenia Etického kódexu študenta UMB využívať oficiálne nástroje akademickej etiky a zodpovedné orgány univerzity (senát, vedúci pracovníci jednotlivých pracovísk univerzity a pod.).
  2. Kolegiálne a tolerantné správanie sa k zamestnancom UMB a jej ostatným súčastiam. Nepoškodzovanie zariadenia a majetku UMB, jej súčastí (Správa účelových zariadení, Univerzitná knižnica). Dodržiavanie prevádzkových poriadkov (napr. Knižničný poriadok, Domový poriadok a i.) a šetrné zaobchádzanie pri využívaní zariadení v súlade s ich účelom.
  3. Reprezentácia záujmov UMB a pracovísk na verejnosti. Riešenie prípadných problémov najskôr na UMB, až následne v externom prostredí.
  4. Nahlásenie nespokojnosti a amorálnych praktík príslušnému subjektu UMB, snaha aktívne riešiť problémy s cieľom ich oficiálnej nápravy.

  Etika vo vzťahu študenta UMB k zamestnancom UMB

  1. Slušné, úctivé a profesionálne správanie sa k vysokoškolským učiteľom a nepedagogickým zamestnancom UMB. V prípade neetického správania sa pedagógov alebo zamestnancov, porušenia pravidiel pracovnej alebo pedagogickej etiky využívať inštitút Etickej komisie študentov. Táto v spolupráci s Etickou komisiou zamestnancov UMB zabezpečí ochranu ohlasovateľa neetického správania a problém rieši v spolupráci s ohlasovateľom (v prípade ak si neželá úplnú anonymitu).
  2. Študenti UMB majú morálne oprávnenie vyžadovať objektívnosť v hodnotení a rovnosť príležitostí, nediskriminačné správanie, humánny prístup, dostupnosť vedomostí a informácií v súlade so študijným programom a univerzitnými možnosťami. Študent aktívne spolupracuje s pedagógom pri ich osvojovaní v rámci pracovného času. Ciele plnenia študijných úloh majú byť reálne a v súlade s bežnými pedagogickými štandardami. Je neprípustný mobbing, šikanovanie, sexuálne alebo diskriminačné narážky a postoje znevažujúce osobnosť študenta, jeho dôstojnosť či názorovú orientáciu.
  3. Študent UMB je povinný dodržiavať pravidlá a pokyny pedagóga a vedúcich pracovníkov UMB v súlade s organizáciou štúdia a študijnými plánmi. Rozhodujúce pre posudzovanie neetického správania je to, či boli porušené základné práva a slobody študenta, aký bol úmysel a reálne konanie, či bolo v súlade s dobrými mravmi (praxou), primerané hodnotám akademickej inštitúcie, jej poslaniu, ako aj to, nakoľko je konanie v súlade s tradičnými a súčasnými štandardmi. Budú tiež posúdené spôsoby, akými bol neetický čin uskutočnený a dôsledky takéhoto konania. Pri hodnotení sa bude brať do úvahy ako sa študent postaví k riešeniu problému a prípadnej náprave svojho konania.
  4. Využívanie oficiálnej a korektnej komunikácie s vysokoškolskými učiteľmi a zamestnancami UMB.
  5. Študent rešpektuje právomoci univerzitných orgánov.

  Kontakt, nahlasovanie a riešenie problémov (whistleblowing)

  1. Študent dáva podnet k porušeniu akademickej etiky bezprostredne členovi Etickej komisie študentov UMB.
  2. Vysokoškolský učiteľ alebo nepedagogický zamestnanec, ktorý má podozrenie, že študent porušil pravidlá akademickej etiky, môže prekonzultovať takýto prípad so zástupcom Etickej komisie zamestnancov UMB a v prípade odporúčania oficiálne predloží písomný podnet na takého študenta Etickej komisii zamestnancov UMB, ako aj Etickej komisii študentov UMB. Súčasťou podnetu by mal byť dôkazový materiál.
  3. Študent má právo odvolať sa proti záverom Etickej komisie študentov UMB do 10 dní od doručenia stanoviska. Následne prorektor pre pedagogickú činnosť posúdi odvolanie a jeho záverečné stanovisko bude vnímané ako konečné.

  Záverečné ustanovenia

  1. Etický kódex študenta UMB bol schválený Akademickým senátom UMB dňa 27.4.2015.
  2. Etický kódex študenta UMB nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia.

   

    doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.                                   prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.

                     rektor UMB                                                                                   predseda AS UMB