https://www.umb.sk/cms/handler.php
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Štúdium - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah

Akreditované študijné programy

Od 16. decembra 2002 do 31. augusta 2019 bola účinná Sústava študijných odborov vysokoškolského vzdelávania Slovenskej republiky vydaná rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. 2090/2002-sekr.

Sústavu študijných odborov spravuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Sústava študijných odborov obsahuje študijné odbory, v ktorých môžu vysoké školy v Slovenskej republike poskytovať vysokoškolské vzdelávanie.

Od 1. septembra 2019 je účinná nová sústava študijných odborov Slovenskej republiky, v ktorej môžu vysoké školy Slovenskej republiky poskytovať vysokoškolského vzdelávanie. Sústava je vydaná formou vyhlášky ministerstva a jej znenie je prístupné v systéme Slov-Lex.

https://www.minedu.sk/sustava-studijnych-odborov-sr/

V rámci každého študijného odboru si vysoké školy navrhujú svoje študijné programy, v ktorých uskutočňujú vysokoškolské vzdelávanie:

Študijné programy uskutočňované na fakultách, po predchádzajúcom vyjadrení akademického senátu fakulty, schvaľuje vedecká rada fakulty. Študijné programy predkladá na posúdenie Slovenskej akreditačnej agentúre rektor vysokej školy.

Slovenská akreditačná agentúra posúdi príslušnú vysokú školu a jej pracoviská zabezpečujúce uskutočňovanie študijného programu a študijný program a zistí, v akej miere ich atribúty spĺňajú jednotlivé kritériá schválené Ministerstvom školstva SR. Slovenská akreditačná agentúra odporučí priznať vysokej škole spôsobilosť uskutočňovať zodpovedajúci študijný program, ak atribúty vysokej školy a jej pracovísk zabezpečujúcich uskutočňovanie študijného programu a atribúty študijného programu uspokojivo spĺňajú stanovené kritériá.

Vysokej škole priznáva právo udeľovať príslušný akademický titul minister školstva.

Vysoká škola môže prijímať uchádzačov len na štúdium akreditovaných študijných programov, ktoré má uvedené v zozname študijných programov. Od akademického roku 2005/2006 smú vysoké školy prijímať uchádzačov o štúdium len na akreditované študijné programy zriadené podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.