Ponuka štúdia na AR 2018/2019

Možnosti a podmienky prijatia na štúdium v akademickom roku 2018/2019

V súlade s § 57 ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme Možnosti a podmienky prijatia na štúdium a plánované počty uchádzačov na akademický rok 2018/2019.

Ponuku štúdia nájdete aj na webe e-prihlaska.umb.sk kde kliknete na ,,HĽADAJ".

Návod na vyplnenie.

  • Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici

  • Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici

  • Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici

Použité skratky:

Bc. - akademický titul "bakalár"
D - denná forma štúdia
Dt - dištančná metóda štúdia
E - externá forma štúdia
Kb. - kombinovaná metóda štúdia
FŠ - forma štúdia
Ing. - akademický titul "inžinier"
Mgr. - akademický titul "magister"
PP - plánovaný počet prijatých uchádzačov (§57, odsek 5)
R - dĺžka štúdia, uvedená v rokoch
T - udeľovaný akademický titul 
(pri prezenčnej metóde štúdia sa skratka neuvádza)

Accredited Study Programmes offered in the academic year 2018/2019

In accordance with § 57 section  5 of the Act. 131/2002 Coll. on universities and on amendments to certain laws, as amended, we publish options and the conditions of admission to study and the planned number of applicants for the academic year 2018/2019.

  • Faculty of Arts

Faculty of Arts MBU Study Programmes AY 2018/2019.pdf (1002 KB)

  • Faculty of Economics

Faculty of Economics MBU Study Programmes AY 2018/2019.pdf (521 KB)

  • Faculty of Political Sciences and International Relations

Faculty of Political Sciences and International Relations MBU Study Programmes AY 2018/2019.pdf (442 KB)

Clik for the application form in English: E-Application form

Návrhy a pripomienky k tejto stránke prijíma: Ing. Dana Straková