Ponuka štúdia na AR 2017/2018

Možnosti a podmienky prijatia na štúdium v akademickom roku 2017/2018

V súlade s § 57 ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme Možnosti a podmienky prijatia na štúdium a plánované počty uchádzačov na akademický rok 2016/2017. Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o priznaných právach doručených Univerzite Mateja Bela po komplexnej akreditácii, zverejňujeme aktuálnu ponuku študijných programov, možnosti a podmienky štúdia a plánované počty uchádzačov na akademický rok 2017/2018.

Ponuku štúdia nájdete aj na webe e-prihlaska.umb.sk kde kliknete na ,,HĽADAJ".

Návod na vyplnenie.

  • Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici vypísala termín na podávania prihlášok v študijnom programe Podnikové manažérske systémy v 2. stupni v dennej a externej forme štúdia. Termín na podávanie prihlášok je do 24. júla 2017.

  • Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici

  • Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici

Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici predĺžila termín na podávania prihlášok vo všetkých študijných programoch v 1. 2. a 3. stupni štúdia v dennej a externej forme štúdia do 28. apríla 2017.

Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici predĺžila termín na podávania prihlášok na študijný program Geochémia v 3. stupni štúdia v dennej a externej forme štúdia do 30. augusta 2017.

  • Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici

  • Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici

Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici vypísala termín na podávanie prihlášok v študijnom programe Sociálna práca v 3. stupni v dennej a externej forme štúdia. Termín na podávanie prihlášok je do 12. júna 2017.

Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici vypísala termín na podávanie prihlášok v študijnom programe Psychológia v 1. stupni v dennej forme štúdia. Termín na podávanie prihlášok je do 31. júla 2017.

  • Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici

Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici vypísala termín na podávania prihlášok v študijnom programe Obchodné a finančné právo v 3. stupni v dennej a externej forme štúdia. Termín na podávanie prihlášok je do 12. júna 2017.

Použité skratky:

Bc. - akademický titul "bakalár"
D - denná forma štúdia
Dt - dištančná metóda štúdia
E - externá forma štúdia
Kb. - kombinovaná metóda štúdia
FŠ - forma štúdia
Ing. - akademický titul "inžinier"
Mgr. - akademický titul "magister"
PP - plánovaný počet prijatých uchádzačov (§57, odsek 5)
R - dĺžka štúdia, uvedená v rokoch
T - udeľovaný akademický titul 
(pri prezenčnej metóde štúdia sa skratka neuvádza)

Accredited Study Programmes offered in the academic year 2017/2018

In accordance with § 57 section  5 of the Act. 131/2002 Coll. on universities and on amendments to certain laws, as amended, we publish options and the conditions of admission to study and the planned number of applicants for the academic year 2017/2018.

Faculty of Economics at Matej Bel Universityannounced  the term for submitting the applications in study programme Business Management Systems for master´s studies in the full time and external form of study. The deadline for submitting the application is 24. July 2017.

Faculty of Education at Matej Bel Universityannounced  the term  for submitting the applications in study programme Social Work for doctoral´s studies in the full time and external form of study. The deadline for submitting the application  is 12. June 2017.

Faculty of Education at Matej Bel University announced  the term  for submitting the applications in study programme Psychology for bachelor study in the full time form of study. The deadline for submitting the application is 31. July 2017.

Faculty of Law at Matej Bel Universityannounced  the term  for submitting the applications in study programme Commercial and Financial Law for doctoral´s studies in the full time and external form of study. The deadline for submitting the application  is 12. June 2017.

Faculty of Natural Sciences at Matej Bel University approved the extension of the deadline for submitting applications in 3. levels of university study programmes to 28 April 2017.

Faculty of Natural Sciences at Matej Bel University approved the extension of the deadline for submitting applications for doctoral´s studies in the full time and external form of study. The deadline for submitting the application  is 30. August 2017.

  • Faculty of Political Sciences and International Relations

Faculty of Political Sciences and International Relations MBU Study Programmes AY 2017/2018.pdf (442 KB)

 

Clik for the application form in English: E-Application form

Návrhy a pripomienky k tejto stránke prijíma: Ing. Dana Straková