Ponuka štúdia na AR 2017/2018

Možnosti a podmienky prijatia na štúdium v akademickom roku 2017/2018

V súlade s § 57 ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme Možnosti a podmienky prijatia na štúdium a plánované počty uchádzačov na akademický rok 2016/2017. Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o priznaných právach doručených Univerzite Mateja Bela po komplexnej akreditácii, zverejňujeme aktuálnu ponuku študijných programov, možnosti a podmienky štúdia a plánované počty uchádzačov na akademický rok 2017/2018.

Ponuku štúdia nájdete aj na webe e-prihlaska.umb.sk kde kliknete na ,,HĽADAJ".

Návod na vyplnenie.

  • Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici

  • Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici

  • Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici

  • Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici

  • Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici

  • Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici

Použité skratky:

Bc. - akademický titul "bakalár"
D - denná forma štúdia
Dt - dištančná metóda štúdia
E - externá forma štúdia
Kb. - kombinovaná metóda štúdia
FŠ - forma štúdia
Ing. - akademický titul "inžinier"
Mgr. - akademický titul "magister"
PP - plánovaný počet prijatých uchádzačov (§57, odsek 5)
R - dĺžka štúdia, uvedená v rokoch
T - udeľovaný akademický titul 
(pri prezenčnej metóde štúdia sa skratka neuvádza)

Accredited Study Programmes offered in the academic year 2017/2018

In accordance with § 57 section  5 of the Act. 131/2002 Coll. on universities and on amendments to certain laws, as amended, we publish options and the conditions of admission to study and the planned number of applicants for the academic year 2017/2018.

  • Faculty of Political Sciences and International Relations

Faculty of Political Sciences and International Relations MBU Study Programmes AY 2017/2018.pdf (442 KB)