Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Rozširujúce štúdium na UMB

Fakulty UMB v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytujú rozširujúce štúdium pedagogickým zamestnancom s vysokoškolským vzdelaním v študijných programoch, ktoré má akreditované ako študijné programy druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania v príslušných študijných odboroch.

Rozširujúcim štúdiom pedagogický zamestnanec v príslušnom stupni vzdelania získa kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti vyučovaním ďalších aprobačných predmetov a v ďalšej podkategórii kategórie učiteľ.

 

PONUKA ŠTÚDIA NA FAKULTÁCH UMB:

Filozofická fakulta UMB

Fakulta prírodných vied UMB 

Pedagogická fakulta UMB 

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici