Výstava obrazov a fotografií študentov UTV UMB na Radnici MsÚ

Výstava obrázov a fotografií študentov UTV UMB na Radnici MsÚ v dňoch 6. 7. 2020 – 20. 7. 2020 bola v zmysle Metodického usmernenia rektora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici k organizácii štúdia na Univerzite tretieho veku na UMB zo 17. apríla 2020 pozastavená – bod 3.