Metodické usmernenie rektora k organizácii štúdia na UTV UMB

Metodické usmernenie rektora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

k organizácii štúdia na Univerzite tretieho veku na UMB

V súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou šírením ochorenia COVID-19 a na základe Uznesenia Grémia rektora č. 17/2020/2 zo dňa 17. apríla 2020 vydávam nasledovné metodické usmernenie pre organizáciu štúdia na Univerzite tretieho veku na UMB (ďalej len UTV):

  1. Výučba na UTV bola v súlade s rozhodnutím rektora UMB zo dňa 5. marca 2020 s účinnosťou od 6. marca 2020 úplne pozastavená.
  2. Vzhľadom na predpokladaný vývoj epidemiologickej situácie na Slovensku a vysokorizikovú skupinu účastníkov procesu vzdelávania bude prerušenie výučby na UTV trvať minimálne do 31. augusta 2020.
  3. Zároveň sa úplne pozastavujú všetky aktivity organizované UTV (exkurzie, vernisáže, pohybové aktivity a pod.) minimálne do 31. augusta 2020.
  4. Alikvotná časť uhradeného zápisného na akademický rok 2019/2020 sa študentom UTV vracať nebude, výučba na UTV sa dokončí v pôvodnom rozsahu podľa upraveného rozvrhu.
  5. Dátum obnovenia výučby na UTV určí rektor UMB a túto skutočnosť oznámi  minimálne 30 dní vopred.
  6. Po rozhodnutí opätovného spustenia výučby na UTV bude vypracovaný upravený harmonogram nezrealizovanej časti výučby akademického roka 2019/2020 a každému študentovi UTV bude ponúknutý pôvodný rozsah výučby.
  7. Harmonogram akademického roka 2020/2021 bude pripravený až potom ako rektor UMB rozhodne o obnovení výučby na UTV a bude zahŕňať časový interval určený na zabezpečenie nezrealizovanej časti akademického roka 2019/2020.

 

V Banskej Bystrici 17. apríla 2020

 

 

 

doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.

       rektor UMB

Foto