Univerzita tretieho veku UMB

Štúdium na Univerzite tretieho veku (ďalej len „UTV"), je organizované v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 568/2009 Z. z. o ďalšom vzdelávaní v znení neskorších predpisov. Jeho úlohou je rozvíjať a šíriť vzdelanosť vo všetkých etapách života.

Na UTV prednášajú učitelia a vedeckí pracovníci vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied a vybraní vysokokvalifikovaní odborníci z praxe.

Štúdium na UTV UMB je šesťsemestrálne v danom študijnom odbore, organizované formou sústredení raz za dva týždne. Semester je spravidla rozdelený do siedmich sústredení formou prednášok a konzultácií, praktických cvičení, okrem exkurzii, ak učebný plán neurčí inak. Končí po úspešnom štúdiu, ukončeného záverečnou skúškou, slávnostným odovzdávaním osvedčení. Študentovi, ktorý v určených termínoch neurobí záverečnú skúšku, osvedčenie sa nevydá.

Akademický rok UTV sa začína v septembri bežného roka, zápisom na štúdium. Záujemcovia o štúdium na UTV sú povinní na začiatku akademického roka vyplniť prihlášku a zaplatiť zápisné. Uhradené zápisné za príslušný akademický rok, alebo jeho časť, sa nevracia študentom UTV, ktorí z akýchkoľvek dôvodov nepokračujú v štúdiu. (Smernica č. 4/2016 o ďalšom vzdelávaní na UTV UMB).

Pre študujúcich, ktorí sa chcú po úspešnom ukončení tretieho roku štúdia v danom študijnom odbore ďalej vzdelávať, UTV ponúka nadstavbové alebo rozšírené štúdium, za obvyklých podmienok.

Podmienkou prijatia na štúdium je minimálne úplné stredné vzdelanie, alebo úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitou a vek nad 40 rokov. Vo výnimočných prípadoch je možné požiadať o výnimku.

Prijímacie skúšky sa nekonajú.

Pripravujeme pre Vás bližšie informácie o jednotlivých možnostiach štúdia na akademický rok 2021/2022.

Univerzita tretieho veku Banská Bystrica

Univerzita tretieho veku Poprad

Univerzita tretieho veku Martin

 

OZNAM O ODLOŽENÍ VÝUČBY NA UNIVERZITE TRETIEHO VEKU NA UMB

Vedenie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici rozhodlo, že dokončenie nezrealizovanej výučby za letný semester akademického roku 2019/2020 a zápis na akademický rok 2020/2021 sa odkladajú na neurčito.

Obnovenie výučby na Univerzite tretieho veku UMB v Banskej Bystrici bude podmienené priaznivou epidemiologickou situáciou. O začiatku výučby na UTV Vás budeme informovať v dostatočnom časovom predstihu.

Ďakujeme za porozumenie.

Všetkým priaznivcom UTV prajeme predovšetkým pevné zdravie a tešíme sa na spoločné stretnutie na pôde našej univerzity.

doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., rektor UMB