Prihláška

Termín na podávanie prihlášok sme predĺžili do 17. 9. 2021.

Podmienky prijatia na UTV

Podmienkou prijatia na štúdium na UTV je minimálne úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitou a vek nad 40 rokov. Vo výnimočných prípadoch je možné požiadať o výnimku. Prijímacie skúšky sa nekonajú. Záujemca sa stáva študentom UTV dňom zápisu na prvej vyučovacej hodine a zaplatením zápisného.