Prihláška

Podmienky prijatia na UTV

Podmienkou prijatia na štúdium na UTV je minimálne úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitou a vek nad 40 rokov. Vo výnimočných prípadoch je možné požiadať o výnimku. Prijímacie skúšky sa nekonajú. Záujemca sa stáva študentom UTV dňom zápisu na prvej vyučovacej hodine a zaplatením zápisného.