Platby UTV Banská Bystrica

Na štúdium na UTV sa prihlasujete vyplnením prihlášky. Zápisné uhrádzajte až po vyzvaní pracovníčkou UTV, najneskôr však pred začiatkom výučby. Ak študent nemôže v štúdiu pokračovať zo zdravotných dôvodov, alikvotná časť zápisného po odrátaní administratívneho poplatku sa vracia na základe písomnej žiadosti.

Zápisné na akademický rok 2021/2022:

  • 100 € pre záujemcov v aktívnom veku;
  • 80 € pre dôchodcov;
  • 100 €  na študijné programy kresba a maľba a fotografia všetci bez rozdielu;
  • 100 € za semester na jazyky (dvojnásobná dotácia hodín) všetci bez rozdielu.

Zápisné uhrádzajte len bezhotovostne na uvedené číslo účtu.

Číslo účtu: SK11 8180 0000 0070 0034 7196

Príjemca: Štátna pokladnica

Variabilný symbol: 10201

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko, študijný program