Záväzná prihláška na doplňujúce pedagogické štúdium

na doplnenie pedagogickej spôsobilosti podľa § 8 odseku 5na doplnenie pedagogickej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti vychovávateľa podľa § 8b na doplnenie pedagogickej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti pedagogického asistenta podľa § 8b na doplnenie pedagogickej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti učiteľa podľa § 8b zákona 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Z ponuky pracovísk vyberte pracovisko, na ktoré chcete byť zaradený/á. *

Z ponuky vyberte didaktiku, na ktorú chcete byť zaradený/á. *

  • Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (VŠ diplom) *
  • Kópia vysvedčenia zo štátnych záverečných skúšok *
  • Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (VŠ diplom) *
  • Kópia vysvedčenia o získaní pedagogickej spôsobilosti (z DPŠ) *
  • Potvrdenia zamestnávateľa o pracovnom zaradení žiadateľa *

Žiadateľ sa vyplnením prihlášky prihlasuje na vzdelávanie na doplnenie pedagogickej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti učiteľa akademických predmetov, učiteľa umeleckých predmetov a učiteľa profesijných predmetovpedagogickej činnosti vychovávateľapedagogickej činnosti pedagogického asistentaaktuálnej pedagogickej činnosti, organizované Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vykalkulovanú sumu za vzdelávanie, závislú od počtu prihlásených na štúdium a ich odborného zamerania, uhradí v stanovenom termíne na základe výzvy Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, Banská Bystrica, ktorá je prevádzkovateľom a spracovateľom poskytnutých osobných údajov. Žiadateľ zároveň berie na vedomie, že náklady spojené so štúdiom nezahŕňajú náklady na ubytovanie, stravovanie a cestovné. Informácie o termíne a mieste zápisu na štúdium a termínoch výučby dostanú prijatí záujemcovia elektronicky.

Účel a spôsob spracovania osobných údajov

Oprávnené osoby prevádzkovateľa, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, Banská Bystrica (ďalej len UMB), spracúvajú nevyhnutne potrebné osobné údaje v informačnom systéme UMB Celoživotné vzdelávanie za účelom organizovania vzdelávacích aktivít dospelých a plnenia povinností vzdelávacieho zariadenia súvisiacich so zabezpečením týchto aktivít. Osobné údaje sú spracúvané v zmysle osobitných zákonných predpisov bez potreby súhlasu dotknutej osoby (zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona 317/2009 Z. z o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Spracúvanie osobných údajov na UMB sa realizuje automatizovaným aj neautomatizovaným spôsobom a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679. Všetky osobné údaje účastníka celoživotného vzdelávania budú po skončení účelu spracovania a po skončení úložných lehôt bezpečným spôsobom zlikvidované. Osobné údaje môžu byť poskytované tretím stranám, ktoré ako prevádzkovatelia spracúvajú osobné údaje v zmysle osobitných zákonných predpisov (napr. ministerstvu školstva).

Univerzita Mateja Bela, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica ako prevádzkovateľ získava a ďalej spracuváva osobné údaje dotknutej osoby kopírovaním nasledujúcich úradných dokladov:

  • dokladu o dosiahnutom vysokoškolskom vzdelaní (VŠ diplom),
  • vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške v dosiahnutom vzdelaní,
  • potvrdenia zamestnávateľa o pracovnom zaradení žiadateľa

za účelom overenia osobných údajov uvedených v prihláške (príslušnosti k cieľovej skupine podľa zamerania DPŠ), operatívnej komunikácie s účastníkom vzdelávania pri organizácii vzdelávania, zamerania odborno-didaktických predmetov podľa absolvovaného študijného odboru dotknutej osoby a zamerania DPŠ pre vybranú kategóriu pedagogického zamestnanca, vystavenia dokladu o získaní pedagogickej spôsobilosti absolvovaním DPŠ.

Kópie týchto dokladov sú súčasťou prihlášky na DPŠ.

Ďalšie informácie k bezpečnosti spracovania osobných údajov sú zverejnené na webovom portáli v časti ochrana osobných údajov.

* Povinný údaj