Prihláška na záujmové vzdelávanie (kurz)

Podmienky účasti na kurze

  • Po zaslaní prihlášky Vás bude kontaktovať referent/ka oddelenia a vyzve Vás k úhrade poplatku za zvolený kurz ešte pred jeho začatím (v prípade, že sa kurz otvorí).
  • Termíny konania kurzov budú zverejnené v prípade dostatočného počtu prihlásených uchádzačov. Referát celoživotného vzdelávania si vyhradzuje právo neotvoriť kurz pri nižšom počte ako 10 prihlásených, v tom prípade bude poplatok vrátený. Pri neúčasti sa poplatok za kurz nevracia.
  • Referát celoživotného vzdelávania má právo v odôvodnených prípadoch na zmenu v kurzoch (zmena lektora, zmena učebne, presun hodiny a pod.).