Prihláška na DPŠ

na získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pedagogickej činnosti vychovávateľa podľa § 43 a § 44 na získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pedagogickej činnosti pedagogického asistenta podľa § 43 a § 44 na získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pedagogickej činnosti učiteľa podľa § 43 a § 44na rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia na získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pedagogickej činnosti pedagogického asistenta podľa § 44na rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia na získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pedagogickej činnosti vychovávateľa podľa § 43 a § 44na rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia na získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pedagogickej činnosti majstra odbornej výchovy podľa § 43 a § 44na rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia na získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pedagogickej činnosti učiteľa podľa § 43 a § 44 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(ďalej tiež „uchádzač“ alebo tiež „budúci frekventant“)

Z ponuky pracovísk vyberte pracovisko, na ktoré chcete byť zaradený/á. *

Z ponuky vyberte didaktiku, na ktorú chcete byť zaradený/á. *

  • Kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní prvého (resp. druhého) stupňa vysokoškolského štúdia (VŠ diplomu) *
  • Kópia vysvedčenia zo štátnych záverečných skúšok *
  • Kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní druhého stupňa vysokoškolského štúdia (VŠ diplomu) *
  • Kópia vysvedčenia zo štátnych záverečných skúšok *
  • Kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní prvého (resp. druhého) stupňa vysokoškolského štúdia (VŠ diplomu) *
  • Kópia vysvedčenia o získaní pedagogickej spôsobilosti (z DPŠ) *
  • Kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní druhého stupňa vysokoškolského štúdia (VŠ diplomu) *
  • Kópia vysvedčenia o získaní pedagogickej spôsobilosti (z DPŠ) *

Uchádzač sa vyplnením prihlášky prihlasuje na získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pedagogickej činnosti učiteľa akademických predmetov, učiteľa umeleckých predmetov a učiteľa profesijných predmetovpedagogickej činnosti vychovávateľapedagogickej činnosti pedagogického asistentaaktuálnej pedagogickej činnosti, organizované Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej tiež „UMB“). Vykalkulovanú sumu za vzdelávanie, závislú od počtu prihlásených na štúdium a ich odborného zamerania, uhradí v stanovenom termíne na základe výzvy UMB, ktorá je prevádzkovateľom a spracovateľom poskytnutých osobných údajov. Uchádzač zároveň berie na vedomie, že náklady spojené so štúdiom nezahŕňajú náklady na ubytovanie, stravovanie a cestovné. Informácie o termíne a mieste zápisu na štúdium a termínoch výučby dostanú prijatí záujemcovia elektronicky.

Uchádzač sa vyplnením prihlášky prihlasuje na vzdelávanie na získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pedagogickej činnosti pedagogického asistentapedagogickej činnosti vychovávateľapedagogickej činnosti majstra odbornej výchovypedagogickej činnosti učiteľa, organizované Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, Banská Bystrica (ďalej tiež „UMB“). Vykalkulovanú sumu za vzdelávanie, závislú od počtu prihlásených na štúdium a ich odborného zamerania, uhradí v stanovenom termíne na základe výzvy UMB, ktorá je prevádzkovateľom a spracovateľom poskytnutých osobných údajov. Uchádzač zároveň berie na vedomie, že náklady spojené so štúdiom nezahŕňajú náklady na ubytovanie, stravovanie a cestovné. Informácie o termíne a mieste zápisu na štúdium a termínoch výučby dostanú prijatí záujemcovia elektronicky.

Spracúvanie osobných údajov UMB realizuje zákonným spôsobom v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní OU a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie EÚ“) a so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Poskytnutie nepovinných údajov sa pokladá za prejav súhlasu podľa čl. 7 Nariadenia EÚ so spracúvaním týchto údajov, ktorý trvá po dobu trvania účelu spracovania alebo dobu štúdia frekventanta DPŠ na UMB alebo do doby odvolania súhlasu. Dotknutá osoba môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať. UMB následne údaj vymaže zo svojho informačného systému.

Dotknutá osoba vyhlasuje, že prevádzkovateľ jej pred získaním osobných údajov poskytol informácie v zmysle čl. 13 Nariadenia EÚ a informáciu o právach dotknutej osoby a že sa s nimi pred odoslaním tejto prihlášky oboznámila a porozumela im.

* Povinný údaj