Školné

  • Výška školného za jednotlivé rozširujúce moduly vzdelávacieho programu Rozširujúce moduly doplňujúceho pedagogického štúdia je vykalkulovaná podľa predpokladaných nákladov na pedagogickú a nepedagogickú činnosť a na materiálno-technické zabezpečenie vzdelávania. Predbežne je vykalkulovaná na sumu 200 €.

V cene je zahrnuté: výučba a hodnotenie predmetov podľa učebného plánu, vedenie a hodnotenie záverečnej práce, záverečné skúšky.