Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Rozsah a obsah výučby

Učebný plán vzdelávacieho programu Rozširujúce  moduly doplňujúceho pedagogického štúdia

A. 1 Rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia pre získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti v kategórii učiteľ

Názov predmetu

Skratka predmetu

Rozsah VH

Didaktika vyučovacieho predmetu

 

20

Pedagogická prax výstupová

PgPxV

25

Rozsah výučby spolu

 

45

 

A. 2 Rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia určený pre získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti v kategórii vychovávateľ 

Názov predmetu

Skratka predmetu

Rozsah VH

Didaktika voľného času

DVČ

10

Tvorba a organizácia voľnočasových aktivít

TOVA

10

Pedagogická prax výstupová

PgPxV

25

Rozsah výučby spolu

 

45

 

A. 3 Rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia pre získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti v kategórii pedagogický asistent

 Názov predmetu

Skratka predmetu

Rozsah VH

Pedagogický asistent v praxi

PgAPx

10

Inkluzívne vzdelávanie

IV

10

Pedagogická prax výstupová

PgPxV

25

Rozsah výučby spolu

 

45

 

A. 4 Rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia určený pre získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti v kategórii majster odbornej výchovy

Názov predmetu

Skratka predmetu

Rozsah VH

Didaktika odborného výcviku

DOV

20

Pedagogická prax výstupová

PgPxV

25

Rozsah výučby spolu

 

45

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici