Podmienky prijatia

Na vzdelávací program  Rozširujúce moduly doplňujúceho pedagogického štúdia sa môžu prihlásiť pedagogickí zamestnanci, ktorí v minulosti absolvovali DPŠ pre inú kategóriu pedagogického zamestnanca, než v ktorej v súčasnosti vykonávajú pedagogickú činnosť.

Po ukončení prihlasovania a posúdení prihlášok garantom štúdia dostanú uchádzači o štúdium DPŠ mailom oznámenie o prijatí, resp. neprijatí. UMB otvára štúdium len pri dostatočnom počte prijatých záujemcov, ktorí po doručení oznámenia o prijatí záväzne potvrdia nástup na štúdium. Prijatým uchádzačom budú pred začiatkom prvého semestra mailom poslané informácie o termíne zápisu na štúdium, o rozvrhu na prvý semester štúdia, o výške školného a termíne jeho uhradenia. UMB umožňuje v odôvodnených prípadoch uhradiť školné v dvoch splátkach na základe písomnej žiadosti, doručenej najmenej 5 pracovných dní pred dátumom splatnosti úhrady školného.