Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Štúdium - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Rozširujúce moduly doplňujúceho pedagogického štúdia

Vzdelávací program Rozširujúce moduly doplňujúceho pedagogického štúdia (RM-DPŠ) je štruktúrovaný na samostatné moduly pre jednotlivé kategórie pedagogického zamestnanca pre:

 

Podmienky prijatia

  • Na vzdelávací program  RM-DPŠ sa môžu prihlásiť pedagogickí zamestnanci, ktorí v minulosti absolvovali DPŠ pre inú kategóriu pedagogického zamestnanca, než v ktorej v súčasnosti vykonávajú pedagogickú činnosť.
  • Po ukončení prihlasovania a posúdení prihlášok garantom štúdia dostanú uchádzači o štúdium DPŠ mailom oznámenie o prijatí, resp. neprijatí. UMB otvára štúdium len pri dostatočnom počte prijatých záujemcov, ktorí po doručení oznámenia o prijatí záväzne potvrdia nástup na štúdium. Prijatým uchádzačom budú pred začiatkom prvého semestra mailom poslané informácie o termíne zápisu na štúdium, o rozvrhu na prvý semester štúdia, o výške školného a termíne jeho uhradenia.

 

Školné

  • Výška školného za jednotlivé rozširujúce moduly vzdelávacieho programu RM-DPŠ je vykalkulovaná podľa predpokladaných nákladov na pedagogickú a nepedagogickú činnosť a na materiálno-technické zabezpečenie vzdelávania. Predbežne je vykalkulovaná na sumu 200 €.
  • V cene je zahrnuté: výučba a hodnotenie predmetov podľa učebného plánu, vedenie a hodnotenie záverečnej práce, záverečné skúšky.

Kontakty

Gestorka: PhDr. Zuzana Osvaldová, PhD.

mobil: 0907 999 639 e-mail: dps.umb@umb.sk

 

Referent: Mgr. Jana Štefániková

mobil: 0907 790 706 e-mail: dps.umb@umb.sk

 

Svoje otázky môžete písať na e-mail dps.umb@umb.sk