Rozširujúce moduly doplňujúceho pedagogického štúdia

Vzdelávací program Rozširujúce moduly doplňujúceho pedagogického štúdia (RM-DPŠ) je štruktúrovaný na samostatné moduly pre jednotlivé kategórie pedagogického zamestnanca pre:

  • učiteľa,
  • vychovávateľa,
  • pedagogického asistenta,
  • majstra odbornej výchovy.

 

Podmienky prijatia

  • Na vzdelávací program  RM-DPŠ sa môžu prihlásiť pedagogickí zamestnanci, ktorí v minulosti absolvovali DPŠ pre inú kategóriu pedagogického zamestnanca, než v ktorej v súčasnosti vykonávajú pedagogickú činnosť.
  • Po ukončení prihlasovania a posúdení prihlášok garantom štúdia dostanú uchádzači o štúdium DPŠ mailom oznámenie o prijatí, resp. neprijatí. UMB otvára štúdium len pri dostatočnom počte prijatých záujemcov, ktorí po doručení oznámenia o prijatí záväzne potvrdia nástup na štúdium. Prijatým uchádzačom budú pred začiatkom prvého semestra mailom poslané informácie o termíne zápisu na štúdium, o rozvrhu na prvý semester štúdia, o výške školného a termíne jeho uhradenia.

 

Školné

  • Výška školného za jednotlivé rozširujúce moduly vzdelávacieho programu RM-DPŠ je vykalkulovaná podľa predpokladaných nákladov na pedagogickú a nepedagogickú činnosť a na materiálno-technické zabezpečenie vzdelávania. Predbežne je vykalkulovaná na sumu 390 €.
  • V cene je zahrnuté: výučba a hodnotenie predmetov podľa učebného plánu, vedenie a hodnotenie záverečnej práce, záverečné skúšky.

Kontakty

PhDr. Zuzana Osvaldová, PhD.referentka

Telefón 048/446 6227   +421 907 999 639E-mailzuzana.osvaldova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie

 

Mgr. Jana Štefánikováreferentka

Telefón 048/446 6412   +421 907 790 706E-mailjana.stefanikova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie

Svoje otázky môžete písať na e-mail dps.umb@umb.sk